30 hevitra amin'ny vavaka mahery

24
31601

Salamo 63: 1:

Andriamanitra ô, Ianao no Andriamanitro; hitady anao aloha aho: mangetaheta anao ny fanahiko, manina anao ny nofoko ao amin'ny tany maina sy mangetaheta, tsy misy rano is;

30 mahery isa-maraina vavaka mba hanampiana anao hanomboka ny andronao miaraka amin'i Jesoa. Amin’ny maha mpino antsika teraka indray, dia tsy maintsy ekentsika ny maha zava-dehibe ny fanolorantsika ny androntsika amin’Andriamanitra alohan'ny handaozantsika ny tranontsika. Isan'andro dia mitondra ny fitahiana sy ny tombotsoany masina. Tena zava-dehibe tokoa ny hanolorantsika ny lalantsika amin'Andriamanitra ary hangataka ny fitarihan'ny fanahy masina amin'ny fivoahantsika isa-maraina.

KJEREO IZAO IZAO REHETRA PRAYERGUIDE TV TANORA
AOKA IZANY

Ny tanjon'ny fanangonana ireo fomba 30 mahery amin'ny vavaka maraina dia ny hanampiana ireo mpino handray anjara vavaka mahomby isa-maraina alohan'ny handao ny trano. Vaky ny vavaka rehetra isaky ny ezaka ataonao io vavaka io, dia izao no ilazana fa mivavaka izany isa-maraina alohan'ny hivoahany.

30 hevitra amin'ny vavaka mahery

1). Tompo ô, misaotra anao aho, rehefa nivoaka maraina aho, andao aho hahita fiantrana avy any an-danitra miaraka amin'ireo mpanampy ahy amin'ny anjarako amin'ny anaran'i Jesosy.

2). Tompo ô, tahaka ny tamin'ny andron'ny moto sy ny zanaky ny Isreal tany an-tany foana, ny andry rahonao hiaraka amiko mandrakariva isa-maraina amin'ny anaran'i Jesosy.

3). Tompo ô, vonjeo amin'ny zana-tsipìka rehetra aho izay mandeha amin'ny antoandro sy antoandro amin'ny anaran'i Jesosy

4). Ry Tompo ô, mitsangàna, arovy aho amin'izay rehetra te hitady hamely ahy amin'ny anaran'i Jesosy androany maraina.

5). Ry Tompo ô, andehoy eo alohako androany ary esory avokoa ny vato misakana rehetra izay hanao androany ho afobe velona ho ahy amin'ny anaran'i Jesôsy.

6). Ry Tompo ô, omeo ahy ny hanina sahaza ho ahy anio amin'ny anaran'i Jesosy.

7). Tompo ô, aza tariho aho amin'ny fakam-panahy ary afaho amin'ny ratsy rehetra aho ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy.

8). Izaho dia nandidy fa ireo izay miandry ahy mandritra ny alina mba hamely amin'ny maraina dia tsy hahita ny masoandro mamirapiratra ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy.

9). Tompo ô! Ankehitriny, alefaso ny anjelinao mba hiarovana ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.

10). Ambarako fa ny fanendrena ny fahafatesana ho lasibatra androany na nalefa ho ahy na tamin'ny alalàn'ny olona iray hafa, dia ho diso fanantenana sy horavana amin'ny anaran'i Jesosy.

11) .Oh, Tompo, manangàna lehilahy sy vehivavy hanampy ahy hamita ny zavatra ilaiko rehetra ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy.

12). Ry Tompo, rehefa manandratra ny tolotra fiderana ho anao aho androany maraina, avelao ny oranao amin'ny tso-dranonao hanaraka ahy mandritra ny anio amin'ny anaran'i Jesosy.

13). Tompo ô, avelao aho hahita fahasoavana anio amin'ny anaran'i Jesosy.

14). Tompo, amin'ny alàlan'ny fanampian'ny fanahy masina ao anatiko, tariho ny diako rehefa miatrika ireo zava-manahirana ny andro amin'ny anaran'i Jesosy aho.

15). Tompo ô, hamasino ho ahy ny asan'ny androany amin'ny anaran'i Jesosy.

16). Tompo ô, omeo ahy ny fanirian'ny foko ankehitriny anio amin'ny anaran'i Jesosy.

17). Ry Tompo, enga anie ny tsy fitoviana sy ny tsy fahombiazan'ny omaly tsy hamerina ny fiainany anio maraina amin'ny anaran'i Jesosy.

18). Nambarako fa hahita ny asanao hafahafa sy ny ataonao hafahafa amin'ny fiainako aho androany maraina amin'ny anaran'i Jesosy.

20). Ry Tompo ô, aza tsaraina aho amin'ny alàlan'ny finoako anio. Avelao hilatsaka amiko ny ranonorana amin'ny asanao sy ny famindram-ponao rehefa mandao ny tranoko amin'ny anaran'i Jesosy aho.

21). Rehefa mifoha aho androany maraina dia hifoha amin'ny voninahitro sy ireo hiran'ny fiderana izay manaloka ny alahelo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy.

22). Tompo ô! Rehefa mifoha aho androany maraina, andefaso fanampiana avy any an-danitra sy ireo mpanampy ahy amin'ny anjara ampanaovina androany amin'ny anaran'i Jesosy.

23) .Ry Tompo ô, ampahafantaro ahy ny fahasoavanao androany maraina ary tariho amin'ny làlana tokony halehako androany amin'ny anaran'i Jesosy.

24). Tompo ô, ho mpiaro ahy amin'ny olana rehetra ankehitriny anio amin'ny anaran'i Jesosy.

25). Maminany amin'ny fiainako aho androany maraina fa rehefa mifoha aho dia miverina amin'ny fiainana amin'ny anaran'i Jesosy ny zavatra maty rehetra.

26). Ry Tompo ô, misaotra ny famindram-ponao izay vaovao isa-maraina amin'ny anaran'i Jesosy.

27). Naminany aho fa hihemotra amin'ny anaran'i Jesosy ny fikasana rehetra hamono ny fiainako anio.

28). Nomen'ny Dada ahy fahendrena ambony noho ny ataoko izao maraina izao amin'ny anaran'i Jesosy

29). Ray ambarako fa ny diako rehetra androany dia tsy misy loza amin'ny anaran'i Jesosy.

30). Manambara aho fa handre vaovao tsara anio, manomboka anio maraina amin'ny anaran'i Jesosy.
Misaotra anao Jesosy.

 

Andinin-teny ao amin'ny Baiboly manentana aingam-panahy

Ity andinin-tsoratra masina amin'ny Baiboly 10 manentana aingam-panahy ity dia hanampy anao amin'ny fahafoizan-tenanao maraina. Ny mivavaka amin'ny tenin'Andriamanitra dia tena mahomby. Manoro hevitra anao aho hamaky farafahakeliny 3 amin'ireto andininy ao amin'ny Baiboly ireto alohan'ny hivavaka isa-maraina. Hanampy ny soatoavina sy ny kalitao bebe kokoa amin'ny fotoana milamina miaraka amin'Andriamanitra ianao. Ary raha mandehandeha amin'ny asa fanaonao isan'andro ianao dia mbola hahita fotoana hisaintsainana ireo andininy ao amin'ny Baiboly mba hahazoana vokatra betsaka.

Andinin-teny ao amin'ny Baiboly manentana aingam-panahy

1). Fitomaniana 3:23:
23 vaovao isa-maraina izy ireo; lehibe ny fahatokianao.

2). Salamo 5: 3:
3 Amin'ny feoko dia henonao nony maraina, Jehovah ô; rahampitso dia hotarihiko aminao ny fivavahako ary hijery aho.

3). Salamo 59: 16:
16 Fa izaho hihira ny herinao; eny, hihira ny famindram-ponao amin'ny maraina aho; fa aroko sy aroko amin'ny andro fahoriako ianao.

4). Isaia 33:2:
2 Tompo ô, mamindrà fo aminay; efa miandry anao izahay: ho sandrinay isa-maraina, famonjena anay koa amin'ny andro fahoriana.

5). Zefania 3:5:
5 Ny Tompo marina dia ao afovoany; tsy manao ratsy izy: isa-maraina no ametrahany ny fitsarana ny fahendreny, tsy ho lany izy; fa ny meloka tsy mahalala menatra.

6). Isaia 50:4:
4 Jehovah Tompo no nanome ahy ny lelan'izay efa nianatra, dia ny hahafantarako ny mitory teny amin'ny fotoana ho an'izay reraka; mifoha isa-maraina izy ka mamoha ny sofiko handre tahaka ny mahay.

7). Eksodosy 36:3:
3 Ary izy ireo dia nandray tamin'i Mosesy ny fanatitra rehetra izay entin'ny Zanak'Isiraely hanaovana ny asa amin'ny fanompoana ao amin'ny fitoerana masina. Ary mbola nitondra fanomezana ho azy isa-maraina isa-maraina ihany izy ireo.

8). 1 Tantara 9:27:
27 Dia nitoby manodidina ny tranon'Andriamanitra izy ireo, satria ny anjara-raharahany dia nomena azy ireo.

9). Jeremia 21:12
12 Ry mpianatr'i Davida, izao no lazain'ny Tompo; Ampiharo ny maraina, ary afaho izay ringana amin'ny tanan'ny mpampahory, fandrao mivoaka ny fahatezerako toy ny afo, ka hirehitra tsy hisy afaka hamono azy noho ny faharatsian'ny ataonao.

10). Salamo 101: 8:
8 Haringako maraina koa ny ratsy fanahy rehetra amin'ny tany; Mba haringako tsy ho ao an-tanànan'i Jehovah ny mpanao ratsy rehetra.

 


Fanontaniana 24

  1. Ry Mpitandrina malala, ny Tompo no herinao sy mpitarika anao. Misaotra noho ny asa mafy, ny fahazotoana ary ny ezaka tsy an-kiato nanampiana anay kristiana mba hivavaka bebe kokoa. Ny Tompo mihitsy no ho valinao aoriana. Hotahin'Andriamanitra ianao.

  2. Ry lehilahin'Andriamanitra malala, Akpan EMMANUEL no anarako. azafady mba mila vavaka aho noho ny fahombiazako ara-bola amin'ny fiainako. IAM dia mpiasa efa misotro ronono ary tsy manana karama intsony aho hikarakarana ny tenako sy ny fianakaviako, azafady, Andriamanitra no niditra an-tsehatra.

  3. Miderà an'Andriamanitra amin'ny teboka vavaka mahery vaika avo indrindra misaotra an'Andriamanitra aho noho izy ireo afaka manome teboka vavaka momba ny voan'ny kibo ary koa mivavaka mba hanatevin-daharana ny vadinao izay mipetraka any amin'ny firenen-kafa mino ny famatsiam-bola hahazoana visa.

  4. Salama pasitera, sendra sendra ny sezanao aho ary nanapa-kevitra ny handika ireo teboka vavaka. Misaotra anao amin'ny ezaka ary hanohy hampitombo ny fahendrenao Andriamanitra. Amen

  5. Misaotra anao noho ireo teboka vavaka mahery Andriamanitra dia hamindra fo amiko ary Andriamanitra hihaino vavaka amin'ny Jesosy anarana mahery rehefa mivavaka aho anio marainaAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmenAmen

  6. Wow miteny aho fa misaotra anao Jesosy nanome anao anao, paster hitarika anay hampahatsiahy antsika fa zanak'Andriamanitra izahay, misaotra azy nitahiry ny fiainantsika hahita andro hafa, manome voninahitra ny anarany isika nitso-drano ny anarany, avelao Andriamanitra hanome anao afo bebe kokoa hitarika ny olony ary hitso-drano anao bebe kokoa nd more

  7. Andriamanitra mino aho fa hanao zava-baovao eo amin'ny fiainako sy ny fiainam-pianakaviako ianao, avelao hitondra fiovana sy fankasitrahana amin'ny fiainako ary hanadio ny ranomasoko, enga anie ho tanteraka daholo ny teny Amena.

  8. Misaotra betsaka anao pastera, noho ny fandanianao ny fotoananao hanatonana ny rehetra amin'ity vavaka maraina ity dia nisy vokany teo amin'ny fiainako io ary faly aho tamin'izany. Hamaly soa anao tokoa Andriamatoa.

AOKA ISIKA

Alefaso azafady e!
Ampidino azafady eto ny anaranao

Mampiasa Akismet ity tranonkala ity mba hampihenana spam. Fantaro ny fomba amoahanao ny angona fanehoanao.