Zava-bita ao amin'ny bokin'ny Salamo 80

0
14531

Salamo 144:1:
Isaorana anie ny herin'ny Tompo, izay mampianatra ny tanako hiady, ary ny rantsan-tanako hiady;

Rehefa ao amin'ny soratra masina ilay izy Torohevitra mivavaka amin'ny ady, ny bokin'ny salamo no boky tokony horesahina. Nanangona teboka vavahady ady sahabo ho 80 tao amin'ny bokin'ny salamo izahay. Ny vavaka dia manondro izay voafantina tsara mba hahafahanao miady amin'ny ady ara-panahy. Mila miditra an-tsehatra avy amin'Andriamanitra ve ianao amin'ny fiainanao? Voageja noho ny fanamby ve ianao? Raha eny dia ho anao ity teboka vavaka ity. Tsy misy fanamby ambanin'ny lanitra izay tsy azontsika atao hivavaka hialana. Ny anaran'i Jesosy dia nomena antsika handresy ny hery satana rehetra izay manakaiky ny fahalehibiazana. Rehefa tsy mivavaka dia mijanona ho babon'ny devoly. Izay toe-javatra tsy hatrehinao dia hanohy hiatrika anao hatrany. Tsy maintsy mitsangana ianao ary manohitra ny devoly, raha mila fandriampahalemana amin'ny fiainanao ianao dia mila miady amin'ny ady ara-panahy.

Ity valim-bavaka ity dia manondro avy amin'ny bokin'ny salamo dia hanome hery anao handresy ireo hery manohitra rehetra eny an-dàlana mankany amin'ny tampony. Nanome fahefana antsika amin'ny demonia rehetra Andriamanitra, ary mampihatra fahefana eo amin'ny alim-bavaka isika. Fantaro fa ity fomba tokana hanintona ny fanoherana ara-panahy ity dia ny fanoherana azy ara-panahy. Mivavaha amin'ity ady mpiady ity dia manantitrantitra amin'ny finoana anio ary jereo ny fiovan'ny fiainanao amin'ny voninahitra sy ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy.

Zava-bita ao amin'ny bokin'ny Salamo 80

1. Avelao ny herin'ny ratsy fanahy ho tahaka ny akofa eo alohan'ny rivotra, amin'ny anaran'i Jesosy.

2. Avelao ho faty ny làlan'ny ratsy fanahy amin'ny faritra rehetra amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.

3. Tompo ô, henoy izay mpanolo-tsaina ratsy rehetra izay manohitra ahy ho mpaniratsira amin'ny anaran'i Jesosy

4. Tompo ô, aparitaka ireo ratsy fanahy tafangona noho ny amiko amin'ny anaran'i Jesosy

5. Tompo ô, tapaho ny tadin'ny fahavaloko amin'ny tsorakazo vy amin'ny anaran'i Jesosy.

6. Tompo ô, torotoroy ny fahavaloko toy ny fanaky ny mpanefy tanimanga amin'ny anaran'i Jesosy

7. Ry Tompo, asio ny fahavaloko rehetra amin'ny kapoka ratsy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy

8. Tompo ô, tapaho ny nifin'ny ratsy fanahy amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy

9. Tompo ô, aringano ny fahavalo mampiasa lelan-poizina manohitra ny fiainako sy ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.

10. Avelao ny fahavaloko rehetra ho lavo amin'ny heviny avy, amin'ny anaran'i Jesosy.

11. Avelao ny ratsy fanahy horoahina amin'ny haben'ny fahotany, amin'ny anaran'i Jesosy.

12. Tompo ô, ho menatra sy ho menatra ny fahavaloko rehetra amin'ny anaran'i Jesosy.

13. Ry Tompo, avelao ny fahavaloko rehetra ho menatra tampoka ary avelao hiverina aminy ny zana-tsipikany amin'ny anaran'i Jesosy.

14 Mitsangàna, ry Tompo, amin'ny fahatezeranao, ka manandrata ny tenanao noho ny fahatezeran'ny fahavaloko.

15. Tompo ô, avelao ho tapitra ny faharatsian'ny ratsy fanahy.

16. Tompo ô, amboary ny fitaovam-pahafatesan'ny mpanenjika ahy.

17. Tompo ô, aronjano ireo mpanenjika ahy.

18. Tompo ô, avelao latsaka ao an-davaka nolaviny ny fahavalon'ny fanahiko.

19. Tompo ô, avelao ho eo an-dohany ihany ny fampahoriana ny mpampahory.

20. Tompo ô, avelao hidina eny an-dàlany ny fanaovana herisetra ataon'ny fahavalo.

21. Tompo ô, avelao hianjera eo anoloanao ny fahavaloko.

22. Tompo ô, avelao hisambotra ny tongony ny harato amin'ny fahavalo.

23. Avelao ny ratsy fanahy hosamborina amin 'ny fitaovana izay noheveriny, amin' ny anaran 'i Jesoa.

24. Tompo ô, tapaho ny sandrin'ny ratsy fanahy amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.

25. Enga anie hitombo ny alahelon'ny fahavaloko amin'ny anaran'i Jesosy

26. Mitsangàna, ry Tompo, soriso ny fahavalo ary afaho amin'ny olon-dratsy amin'ny anaran'i Jesosy ny aiko

27 Avelao ny kotrokorana sy ny havandra ary ny vainafo mirehitra sy ny tselatra ary ny zana-tsipìka avy amin'ny Tompo hampiely ny herin'ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy.

28. Tompo ô, omeo ahy ny tendan'ny fahavaloko.

29. Aoka ny mpikomy rehetra hotapoka kely tahaka ny vovoka amin'ny rivotra, amin'ny anaran'i Jesosy.

30. Avelao izy horoahina toy ny fotaka eny an-dalambe amin'ny anaran'i Jesosy.

31. Ry Tompo, araho ny mpampahory sy mpanenjika amin'ny hatezeranao amin'ny anaran'i Jesosy

32. Tompo, avelao ny afo handevona ny ratsy fanahy sy ny voany amin'ny anaran'i Jesosy

33. Tompo ô, afaho amin'ny herin'ny alika sy ny vavan'ny liona amin'ny anaran'i Jesosy ny aiko

34. Tompo ô, avelao ny fitaovan-diso rehetra ataon'ny fahavalo handà ny hanao an'i Jesosy

35 Aoka ny olona rehetra hihinana nofo sy misotro ra tafintohina amin'ny anaran'i Jesosy.

36. Tompo ô, omeo ny fahavaloko ny sazin'izy ireo manokana amin'ny anaran'i Jesosy.

37. Aoka ny molotra rehetra miteny zava-betaveta sy mieboebo amiko, hangina amin'ny anaran'i Jesosy.

38. Tompo ô, alefaso ny anjelinao hamafy tahotra sy horohoro ao am-pon'ireo mpamosavy rehetra tafangona noho ny amiko amin'ny anaran'i Jesosy.

39. Hamono ny ratsy fanahy ny ratsy fanahy; ary izay mankahala ny marina dia ho lao amin'ny anaran'i Jesosy.

40. Tompo ô, miadia hiatrika azy ireo izay miady amiko amin'ny anaran'i Jesosy

41. Aoka ho menatra sy ho menatra izay mitady ny aiko amin'ny anaran'i Jesosy.

42. Avelao hiverina izy ireo ary hampifangaro ny fikorontanana izay mamolavola ny fahavoazako amin'ny anaran'i Jesosy.

43. Aoka ny anjelin'ny Tompo hanenjika sy hanenjika ny fahavalon'ny fanahiko, amin'ny anaran'i Jesosy.

44. Avelao ho maizina sy malama ny lalan'ny fahavaloko, amin'ny anaran'i Jesosy.

45. Avelao ny fandringanana ho tonga tampoka amin'ireo fahavaloko, amin'ny anaran'i Jesosy.

46. ​​Tompo, aza avela hifaly noho ny amiko ny fahavaloko, ary aza avelany hamoaka ny masoko mankahala ahy tsy ahoan-tsy ahoana.

47. Aoka ho menatra sy ho menatra miaraka izy ireo izay mifaly amin'ny fahoriako, amin'ny anaran'i Jesosy.

48. Aoka hitafy henatra sy fahafaham-baraka ireo izay manandratra ny tenany amiko, amin'ny anaran'i Jesosy.

49. Aoka ny sabatry ny ratsy fanahy hiditra ao am-pony, ary hotapahina ny tsipìkany amin'ny anaran'i Jesosy.

50. Ny fahavalon'ny Tompo rehetra dia ho tahaka ny tavy zanak'ondry, ho setroka ny setroka amin'ny anaran'i Jesosy.

51. Aoka ny fahavaloko rehetra apetrakao any am-pasana toy ny ondry ary avelao hamono azy ny fahafatesana, amin'ny anaran'i Jesosy.

52. Tompo ô, aringano ary zarao ireo lela fahavalon'ny fahavalo amiko amin'ny anaran'i Jesosy

53. Andriamanitra ô, torotoroy ny vavan'ny fahavalo eo am-bavany, amin'ny anaran'i Jesosy

54. Avelao izy hihena toy ny rano mandeha amin'ny anaran'i Jesosy.

55. Rehefa nandefa ny zana-tsipìka hitifitra ny zana-tsipìkany ny fahavalo, dia hotapahiny amin'ny anaran'i Jesosy izany.

56. Aoka ny olon-mampahory rehetra handao toy ny tsy fitorahan'ny vehivavy izay tsy hahita ny masoandro, amin'ny anaran'i Jesosy.

57. Avelao izy ireo hirenireny sy hihinan-kanina raha tsy voky izy ireo, amin'ny anaran'i Jesosy.

58. Aoka ny ratsy fanahy ho lavon-tsabatra, amin'ny anaran'i Jesosy.

59. Andriamanitra handetika ny lohan'ny fahavalo sy ny ratsy fanahy, amin'ny anaran'i Jesosy.

60. Aoka ny latabany ho tonga fandrika eo anoloany, amin'ny anaran'i Jesosy.

61. Aoka izay hahasoa ny tombontsoany ho tonga fandrika amin'ny anaran'i Jesosy.

62. Aoka ny mpandringana handringana izay rehetra ananan'ny fahavalo, ary aoka ny vahiny tsy handany ny asany, amin'ny anaran'i Jesosy.

63. Tiany ny ozona, ka avelao ho azy ihany izany; satria tsy faly ny nitso-drano azy, koa manalavitra azy izany, amin'ny anaran'i Jesosy.

64. Aoka izy ireo ho tahaka ny ahitra eo an-tampon-trano izay malazo alohan'ny hitomboany, amin'ny anaran'i Jesosy.

65. Tompo ô, ahinjiro ny tananao hamely ny fahavaloko, handringana azy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy

66. Aoka ny zava-dratsy amin'ny molony ihany no manarona azy, amin'ny anaran'i Jesosy.

67. Aza dia avelao, ry Tompo, ny hetahetan'ny ratsy fanahy fa tsy ny fitaovany ratsy intsony, amin'ny anaran'i Jesosy.

68. Aoka ny arina mahamay mirehitra aminy, amin'ny anaran'i Jesosy.

69. Avelao hokapaina anaty afo sy ny lalina lalina izy ireo ary tsy hitsangana intsony, amin'ny anaran'i Jesosy.

70. Aoka hihiratra ny masony mba tsy hahitany, amin'ny anaran'i Jesosy.

71. Ataovy mihorohoro ny valahany, amin'ny anaran'i Jesosy.

72. Aoka ho lao ny fonenany, tsy hisy olona honina ao, amin'ny anaran'i Jesosy.

73. Ampio ny helony amin'ny anaran'i Jesosy.

74. Aoka hosaronan'ny fahafaham-baraka sy fanalam-baraka izay mitady hanisy ratsy ahy, amin'ny anaran'i Jesosy.

75. Enjeho amin'ny tafio-drivotra izy ireo ary ampitahory amin'ny tafio-drivotrao, amin'ny anaran'i Jesosy.

76. Ny masoko koa hahita ny faniriako amin'ny fahavaloko, ary ny sofiko handrenesako ny fanirian'ny ratsy fanahy izay mitsangana hanohitra ahy, amin'ny anaran'i Jesosy.
77. Aoka ny zanany hanosihosy sy mpangataka, hitady ny mofony hiala amin'ny toerana lao, amin'ny anaran'i Jesosy.

78. Avelao ny ratsy hihaza ny fahavalo mahery setra hanongana azy, amin'ny anaran'i Jesosy.

79. Tompo ô, amboary ny tselatra ary aparitaka amin'ny anaran'i Jesosy ny fahavaloko rehetra.

80. Avelao Andriamanitra hitsangana ka hiely ny fahavalony rehetra amin'ny anaran'i Jesosy.

Jehovah, Andriamanitry ny ady, Misaotra anao tamin'ny nandresena ny fahavaloko rehetra tamin'ny anaran'i Jesosy.

dokam-barotra

AOKA ISIKA

Alefaso azafady e!
Ampidino azafady eto ny anaranao