20 Ireo teboka amin'ny vavaka amin'ny andininy ao amin'ny Baiboly

10
28076

Jeremia 33: 3:
3 Antsoy aho, dia hovaliako ianao ary hampisehoako zavatra lehibe sy mahery izay tsy fantatrao.

Ny vavaka no lakilen'ny famohana ny supernatural, rehefa mivavaka isika dia mamoaka ny fanatrehan'Andriamanitra hikarakara ny raharahantsika olombelona. Nananatra antsika i Jesosy ao amin'ny Lio 18: 1 fa tsy tokony ho reraka amin'ny vavaka isika, satria raha tsy mitsahatra mivavaka isika dia tsy mitsahatra mandresy. Androany dia hampiasa teboka vavaka 20 isika miaraka amin'ny andininy ao amin'ny Baiboly, ity teboka amin'ny vavaka dia mifantoka amin'ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra ho amin'ny fiainanao sy tsirairay avy teboka amin'ny vavaka manana andininy ao amin'ny Baiboly mipetaka ao aminy. Rehefa mivavaka araka ny sitrapony isika dia mihaino antsika Izy ary ny sitrapony no teniny.

Rehefa tsy fehezin'ny soratra masina ny vavaka ataonao dia fitanisan-keloka na fitarainana fotsiny izany, satria ny devoly sy ny demoniany no mamaly ny teny fa tsy ny filazanao fotsiny. Ny voasoratra dia hanohana ny zavatra ambara. Ny tenin'Andrimanitra dia fijanonana fiara fitateram-bahoaka farany amin'ny olana rehetra amin'ny fiainanao. Izay no nahatonga anay nanohana ireo teboka rehetra amin'ny vavaka ity amin'ny andininy ao amin'ny Baiboly. Mahatsiaro an'Andriama- nitra izay voasoratra isika, mametraka ny fivavahantsika amin'ny tenin'Andriamanitra izay mitoetra mandrakizay. Ity vavaka ity dia manondro andininy ao amin'ny Baiboly no hampiorina anao amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny andro rehetra hiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Mamporisika anao hivavaka ity vavaka ity amin'ny finoana ianao ary hahita fotoana hianarana ireo andinin-teny ara-baiboly ihany koa, hitako fa Andriamanitra mitondra anao amin'ny toerana hiainanao amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy.

Ireo ivom-bavaka

1. Marka 3:35; Matio 12:50. Mahazo ny hery sy ny fahasoavana aho ho mpankatò foana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.

2 Lioka 12:47. Laviko ny fanahin'ny hakamoana sy ny fikolokoloana, mandà ny hanohitra ny sitra-pon'Andriamanitra aho. Izay rehetra ato amiko izay hahatonga ahy tsy hivily lalana, dia atono amin'ny afon'Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy.

3. Jaona 7:17 Mandà ny hisalasala ny amin'ny feon'ny Fanahy Masina ato amiko aho, amin'ny anaran'i Jesosy.

4. Jaona 9:31 Tsy hametra-tànana amin'izay zavatra tsy hamaly an'Andriamanitra amin'ny vavaka ataoko aho, amin'ny fahasoavany, amin'ny anaran'i Jesosy.

5. Efesiana 6: 6. Mandray ny fahasoavan'Andriamanitra aho hanao ny sitrapony hatrany am-pon'ny foko amin'ny anaran'i Jesosy.

6. Heb. 10:13. Izaho dia mandray amin'ny Tompo, ny fanomezana ny finoana sy ny faharetana izay hahafahako mahazo hatrany ny fampanantenan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy.

7 1 Joany 2:17 Izaho dia manaiky amin'ny herin'ny finoana ny hery amin'ny tenin'Andriama- nitra, amin'ny anaran'i Jesosy.

8. 1 Jaona 5: 14-15 Laviko ary horoahiko hiala amiko ny fanahy rehetra izay mangataka diso. Mahazo fahalalana sy hery hahalalana ny sain 'Andriamanitra foana aho alohan'ny hanokafako ny vavako amin'ny vavaka, amin'ny anaran'i Jesosy.

9. Romana 8:27. Satria mivavaka ho ahy ny Tompo, dia hiavaka amin'ny fiainana Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy.

10 Jaona11: 22 Manome didiko aho fa satria novelomina tamin'ny ota tahaka ny nananganana an'i Jesosy tamin'ny maty, satria mpiara-mandova ny fanjakan'Andriamanitra miaraka amin'i Kristy Jesosy aho, ary satria miara-mipetraka amin'i Kristy any an-danitra aho, dia mahazo Finoana, fankasitrahana avy amin'Andriamanitra, izay tao amin'i Jesosy, izay nahatonga azy handray valiny haingana amin'ny fangatahany rehetra, fony teto an-tany, tamin'ny anaran'i Jesosy.

11. Matio 26:39 Noho izany, avelao ny sitrapoko ho very ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Avelao ny sitrapon'Andriamanitra no ho sitrako mandrakariva. Mahazo amin'ny alàlan'ny finoana, ny fahasoavana, ny herimpo ary ny hery hiaretako mandrakariva izay fanaintainana ilaina mba hanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainako. Mahazo fahasahiana sy fahatokisana aho hitondra henatra amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy.

12. Matio 6:10 Noho izany, avelao ny sitrapon'Andriamanitra hihoatra noho ny sitrapo rehetra amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.

13. Lioka 9:23 Mahazo fahasoavana sy hery masina aho hitondra ny hazofijaliako isan'andro sy hanaraka an'i Jesosy Kristy. Avelao hivadika hery ny fahalemeko. Ray Tompo ô, atsangano ny mpanelanelana izay hijoro foana ao amin'ny banga ho ahy amin'ny fotoan'ny filàna, amin'ny anaran'i Jesosy.

14. Romana. 12: 2 dia manambara aho fa na inona na inona amin'ny fiainako izay mikiry mifanaraka amin'ity tontolo ratsy ankehitriny ity, dia hodoran'ny afon'Andriamanitra. Avelao ny tenin'Andriamanitra hanasa, hanadio ary hanavao ny saiko mandrakariva. Finoana no ananako ny hery masina hanaovako izay tsara mandrakariva ary hanarahana ny sitrapon'Andriamanitra tonga lafatra, amin'ny anaran'i Jesosy.

15. 2 Korintiana 8: 5 Mandray ny fanahin'ny fahavononanana hanolo-tena ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra lalandava aho. Mahazo ny zotom-pon'Andriamanitra aho mba hanolo-tena tanteraka amin'ny zavatr'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy.

16. Filipiana. 2:13 Ny tanan'Andriamanitra miasa ato amiko hanao izay sitraky ny fony dia tsy hohafohezin'ny lesoka, amin'ny anaran'i Jesosy.

17. Kolosiana 4:12 Ray Tompo ô, atsangano ho ahy ny Epafras ko, izay hiasa mafy hivavaka ho ahy amin'ny anaran'i Jesosy.

18. 1 Tesaloniana 4: 3 Ny filan'ny maso rehetra, ny nofo sy ny fo amin'ny fiainako, dia hosasan'ny ran'i Jesosy. Ny fikasana ataon'ny devoly handoto sy handoto ny tempolin'andriamanitra ao amiko dia sorena amin'ny anaran'i Jesosy.

19. 1 Tesaloniana 5: 16-18 Ray Tompo ô, omeo ahy ny fijoroana ho vavolombelona izay hampifaly ahy lalandava eo aminao. Ray Tompo ô, omeo ahy ny fo izay hankasitraka hatrany ny zavatra kely rehetra ataonao ho ahy. Amim-pinoana no ahazoako ny herin'ny vavaka misy hatrany, amin'ny anaran'i Jesosy.

20. 2 Petera 3: 9 Ary manambara aho fa ny ota lehibe rehetra eto amiko izay mahatonga ny fampanantenan'Andriamanitra hitaredretra amin'ny fiainako; Mandresy anao amin'ny ran'ny Zanak'ondry aho. Izay fahefana manakana ny fisehoan'ny fampanantenan'Andriamanitra amin'ny fiainako dia mianjera ary maty sy ho faty, amin'ny anaran'i Jesosy.

 

dokam-barotra

Fanontaniana 10

  1. Tahin'Andriamanitra amin'ny alalàn'ny tenanao aho amin'ny alalàn'ny lehilahin'Andriamanitra, tohizo ny asan'Andriamanitra.
    Manantena ny hahita anao any zambia

AOKA ISIKA

Alefaso azafady e!
Ampidino azafady eto ny anaranao