Vavaky ny famonjena amin'ny fipetrahan'ny ota

2
5557

Salamo 66:18 Raha mijery ny ratsy ato am-poko aho, dia tsy hihaino ahy ny Tompo; 66:19 Nefa Andriamanitra efa nihaino ahy; efa nihaino ny feon'ny fivavahako Izy.

Ny fanamby lehibe indrindra atrehin'ny mpino dia ny fakam-panahy hanota. Tsy hisy zanak'Andriama- nitra iray izay hahazo aina tsara ao amin'ny Sin. Ny ota ao anatin'izany toe-javatra izany dia ny fandikana ny lalàn'Andriamanitra. Rehefa mandeha mifanohitra amin'ny didin'ny tenin'Andriamanitra isika dia mankany amin'ny ota. Ny ota ao anatin'ireo dinika ireo ihany koa dia miresaka momba ny fahotantsika, fa izao andro ratsy ataontsika izao. Farany, ny ota ao anatin'izany toe-javatra izany dia miresaka momba ny sasany mafy loha fiankinan-tena manota izay tsy hamela ny mpino miala. Androany isika dia handray vavaka amin'ny fanafahana amin'ny fatoran'ny ota. izany vavaka fanafahana hanome hery anao ara-panahy handresena ireo fakam-panahy sy mandrisika anao hanota. Hahatonga anao hamoa voa ara-panahy izany ary hampamirapiratra ny fahazavanao eo alohan'ny olona ary ny asa soa ataonao no hitarika azy ireo mankany amin'i Jesosy Kristy.

Ho an'ny mpino rehetra, Jesosy dia efa nandoa ny fahotanao, ny lasa, ny ankehitriny ary ny ho avy. 1 Jaona 2: 1-2. Nanome ny Fanahiny antsika Izy mba hahafahantsika miaina toa Azy amin'ny fahamarinana. Ny Fanahy Masina ao amintsika dia manome hery antsika hiaina toa an'i Kristy, manampy antsika hitondra voa ara-panahy araka an'Andriamanitra izy ary manome hery antsika hamirapiratra kokoa. Tokony ho takatsika fa amin'ny maha mpino dia tsy mamela antsika handeha toa izany i satana. Tokony ho fantatsika fa i satana dia aoriantsika hatrany hitaona antsika amin'Andriamanitra amin'ny ota. Tokony hiambina ny famonjena antsika isika, mitafy ny fiadian'Andriamanitra manontolo. Tokony ho sarotsarintsika amin'ny fakam-panahy avy amin'ny devoly isika. Amin'ny maha-mpino antsika, dia tokony mamela ny Fanahin'Andriamanitra isika hitarika antsika mandritra ny fotoana rehetra, matetika dia latsaka amin'ny ota isika rehefa tsy mitandrina. Raha mamela antsika lalandava ny fahotantsika Andriamanitra, ny tanjon'ny devoly dia ny mahatonga antsika hiverina amin'ny fiainana mpanota, ka hitodika antsika hiverina indray eo amin'izao tontolo izao. Ny fanafahana ny vavaka amin'ny famatoran'ny ota dia hanafaka antsika amin'ny zava-dratsy rehetra.

Ho an'iza io vavaka io? Ity vavaka ity dia natao ho an'ireo mpino miady amin'ny fahotana, ireo izay voafandriky ny devoly amin'ny endrika fiankinan-doha na iray hafa, mety ny fifohana sigara, filan-dratsy, fijangajangana, fanitsakitsaham-bady, fialonana sns. Hanafaka anao Andriamanitra anio, toy ny ataonao am-pinoana izao vavaka izao, dia ho afaka tanteraka amin'ny fandriky ny ota amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Andriamanitra dia tia anao tsy misy fepetra ary Izy no hamonjy anao anio amin'ny anaran'i Jesosy.

Ireo ivom-bavaka

1. Ray ô, misaotra anao noho ny fahasoavanao famonjena sy ny Famonjena Mandrakizay, izay nitahianao ahy amin'ny anaran'i Jesosy.

2. Ray ô, misaotra anao aho tamin'ny nandefasanao ny Fanahy Masina hampianatra ahy ny fomba hiainana tsara amin'ny anaran'i Jesosy.

3. Rehefa nirodana ny rindrin'ny jeriko, avelao ho ringana amin'ny anaran'i Jesosy avokoa ny fahazarana manota rehetra amin'ny fiainako.

4. Ny ota rehetra mametraka marika fanontaniana eo amin'ny famonjena ahy dia rava izao amin'ny anaran'i Jesosy

5. ianareo herin'ny maizina, manary tsy hisintona amin'ny fiainako ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy

6. Tompo ô, amin'ny alàlan'ny Fanahinao, asio aho handeha amin'ny fankatoavana amin'ny anaran'i Jesosy

7. Tompo ô, manafaka ahy amin'ny faharatsiana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy

8. Ry Ray ô, aza tariho aho amin'ny fakampanahy amin'ny anaran'i Jesosy

9. Tompo ô, manome hery ahy hamokatra ny vokatry ny Fanahy amin'ny anaran'i Jesosy

10. Omeo fahasoavana aho handositra ny filan'ny tanora amin'ny anaran'i Jesosy.

11. Ray ô, amin'ny alàlan'ny fahasoavanao no manarona ny fahalemeko tsy ho hitan'ny olona mandra-pamoahana ahy tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy

12. Amin'ny Ràn'i Jesosy, ario ny tahiry ratsy rehetra amin'ny ota ao amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy

13. Mandidy ny zana-tsipìka miafina rehetra amin'ny fiainako aho hivoaka amin'ny anaran'i Jesosy izao

14. Ny hery rehetra izay mijerijery, valinteny amiko, dia ringana ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy

15. Ny hery demony rehetra izay nahatonga ahy hanota, dia tsy miandany ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy
16. Ny drafitra rehetra an'ny devoly hanimba ny asako amin'ny alàlan'ny ota dia sosotra ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy.

17. Nirohiko avokoa ny alin'ny ota tamin'ny fiainako tamin'ny anaran'i Jesosy

18. Miala amin'ny fahotan'ny Raiko aho ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy.

19. Ray ô, amin'ny tananao mahery, manapaha ny ziogan'ny ota rehetra amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy

20. Ny Fanahin'ny fahafatesana tsy hahatratra ahy amin'ny anaran'i Jesosy

21. Aoka ny hozan'ny nofo rehetra ho fongotra amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy

22. Ràn'i Jesosy, esory ny marika tsy mikorontana amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainako.

23. Tompo ô, manaova fo madio amiko amin'ny herinao.

24. Ry Tompo, avelao ny fanosoran'ny Fanahy Masina hanapaka ny ziogan'ny fihemorana rehetra amin'ny fiainako

25. Tompo ô, manavao fanahy tsara ato anatiko.

26. Tompo ô, ampianaro aho ho faty ho an'ny tenanao.

27 Ry borosy ny Tompo, esory ny loto rehetra amin'ny fantsom-panahy, amin'ny anaran'i Jesosy.

28. Tompo ô, arotsaho ny afo nataoko.

29. Tompo ô, hosory aho hivavaka tsy hitsahatra.

30. Tompo ô, aoreno aho ho olona masina aminao.

dokam-barotra

Fanontaniana 2

  1. Eny, izany tokoa no kianjan'ny vavaka. Tena hiaina amin'ny fanapahana rehetra tokoa isika. Lehibe ny Tompo izay nanentana ny herin'i Chinedum hanomboka an'io bilaogy io. Notahiana tamin'ny vavaka aho. Hotahin'Andriamanitra ny ekipa ao ambadik'ity fikambanana ity

AOKA ISIKA

Alefaso azafady e!
Ampidino azafady eto ny anaranao