Salamo 37 Ny dikan'ny hoe Andininy

0
1160
Salamo 37 Ny dikan'ny hoe Andininy

Androany isika dia hianatra ny bokin'ny Salamo 37, ny dikan-teny hoe andiany. Ny salamo dia miresaka ny misterin'ny ratsy fanahy sy ny mahatoky. Mampitony ny olony ny Tompo na dia voahodidina fahavalony aza. Ity salamo mahery ity dia milaza amintsika ny hiafarana sy ny làlana farany amin'ny ratsy fanahy, izany dia loharanom-pampaherezana ho an'ny olo-marina mba tsy ho kivy amin'ny fihoaran'ny ratsy. Rehefa mandalina an'ireto salamo ireto izay misy dikany ny andininy faha-37 ny andininy dia hisokafan'ny Tompo ny masonao amin'ireo harena miafina maro ao amin'ny teniny ankehitriny amin'ny anarana Jesosy Kristy.

PSALO 37 FAHASOAVANA VERSE BY VERSE.

Andininy 1: Aza sosotra ny tenanao noho ny mpanao ratsy, ary aza mialona ny mpanao meloka.

Misokatra amin'ny salamo ny salamo fa aza manahy. Fantatry ny Tompo fa mahazatra amin'ny vahoakany ny misedra azy ireo ary lasa saro-piaro amin'ireo manankarena sy lehibe indrindra amin'ny fotoan-tsarotra. Noho izany izy dia mandrisika azy ireo tsy hanahy, satria marina Izy amin'ny zavatra rehetra ataony.

Andininy 2: Fa hojinjana tsy ho ela izy toy ny ahitra, ary halazo toy ny ahi-maitso.

Ho avy ny fotoana izay hisian'ny fandringanana ny tsy mpino. Amin'izany ora izany dia hanjavona amin'ny herin'ny maizina ny voninahitry ny ratsy fanahy. Tsy hisy zavatra natao hanavotana ny fotoana toy izany. Ka maninona ny mpino iray no tokony hialona azy amin'ny fiainana mety hitranga tsy ho ela na ho haingana?

Andininy 3: Matokia an'i Jehovah, ka manaova soa, dia honina amin'ny tany ianao ary hovelominao tokoa.

Ny finoantsika ny tompo dia maharitra lavitra amin'ny fanasitranana ny fijaliana sy ny alahelo. Ary toy izany koa, ny asa fanaovana soa dia manasitrana ihany koa. Mba hitoetra eto amin'ilay tany misy antsika Andriamanitra, tsy mivadika ary finoana no tena ilaina.

Andininy 4: Ary miravoravoa amin'i Jehovah, dia homeny anao izay irin'ny fonao.

Eto dia nanoro hevitra ireo mpino izy mba ho feno ny hafalian'ny tompony. Amin'izao fiainana izao, raha manana an'Andriamnitra isika, dia tsy mila manahy izay rehetra maniry an'Andriamanitra dia mahazo fitahiana be dia be

Andininy 5 & 6: Ankino amin'i Jehovah ny lalanao; matokia azy, dia ho tanteraka izany. Ary hampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava Izy, ary ny fitsarana anao tahaka ny mitataovovonana.

Apetraho amin'ny tomponao ny tahotrao ary ankatoavy tanteraka amin'ny sitrapony ary ho tratrarantsika amin'izay mety ho tratrarintsika. Na dia eo aza ny krizy, dia hamirapiratra ny fahazavany ny Tompo ary ho levona ny haizin'ny alahelo.

Andininy 7: Mialà ao amin'i Jehovah, ka manàna faharetana ho azy; aza sosotra ny tenanao noho ny amin'izay mandeha amin'ny alehany, noho ny ataon'ny olona izay manao ratsy.

Sarobidy ho an'ny olona ny fotoana nefa tsy misy dikany amin'Andriamanitra. Mendrika miandry azy izy. Tsy tratra aloha loatra izy na tsy tara. Aza mety ho voafitaky ny zava-tsoa eto amin'izao tontolo izao izay ho levona, fa andraso ny fampanantenany.

Andininy 8 & 9 Mitsahara amin'ny fahatezerana, ary mahafoiza ny fahavinirana; aza tezitra amin'ny fanaovan-dratsy. Fa ny mpanao ratsy hofongorana; fa izay manantena an'i Jehovah no handova ny tany.

Ny hatezerana dia aretina izay mahatonga antsika tsy ho eo amin'Andriamanitra. Amin'ny maha-kristiana antsika, dia tokony hesorintsika. Na inona na inona toe-javatra tsy tokony hitarika antsika amin'ny asa ratsy. Fa ny fitsarana izay manao ratsy dia fahafatesana. Fa izay miandry amim-paharetana no handova ny tany.

Andininy 10: Fa rehefa afaka kelikely, dia tsy hisy ny ratsy fanahy; Eny, handinika ny toerany ianao, fa tsy hisy izany.

Ny fahatongavan'ny fiainana dia mahatonga antsika hahatsapa ny mahavery ny ratsy fanahy sy ny harenany. Aorian'ny fitsaran'ny Tompo, ny tranony dia ho toy ny tsy misy na inona na inona ary hesorina tsy ho ambonin'ny tany izy.

Andininy 11: Fa ny malemy fanahy no handova ny tany; ary hiravoravo amin'ny haben'ny fiadanana.

Raha misy antony marim-pototra, na dia mijaly mafy aza ny mpino, ny fifaliana izay ho azony dia hanaloka ny fanaintainany. Ny andian-teny izay mandova ny tany dia midika fa ho tanteraka ny fampanantenan'ny Tompo ary ho voavonjy amin'ny fanamelohana mandrakizay.

Andininy 12-15 Ny ratsy fanahy mandehandeha amin'ny marina ary mitresaka amin'ny nifiny.13.Hihomehezan'ny Tompo izy, satria hitany fa ho avy ny androny.14Nanala ny sabatra ny ratsy fanahy ary efa niondrika izy, ny ory sy ny malahelo, ary ny hamono olona sahy miady hevitra. 15Ny sabatra hiditra ao am-pony, ary hotapahina ny tsipìkany.

Ny toetry ny ratsy fanahy dia ny fandravana. Ity dia zavatra iray natao tamin'i Jesoa Kristy Tompontsika nefa tsy nanao fahadisoana teo izy fa nanam-paharetana ihany izy. Ho akaiky ny fahavalo hanimba ny aintsika ny fahavalo saingy tadidio amim-pinoana fa ho avy ny andron'ny Tompo, rehefa hivily ny latabatra dia ho resinao tahaka ny nataon'i Jesosy.

Andininy 16: Aleo ny kely ananan'ny marina noho ny haren'ny ratsy fanahy maro.

Misy fifaliana sy fahasambarana any tsy ampy amin'ny olona tsara raha ampitahaina amin'ny harenan'ny ratsy fanahy satria misy fahafaham-po sy fahafaham-po

Andininy 17: Fa ny sandrin'ny ratsy fanahy ho tapaka, fa Jehovah manohana ny marina.

Ny zotom-pon'ny ratsy fanahy hanao ratsy dia hofongorana satria manangan-tanana amin'Andriamanitra. Hotorotoroiny amin'ny taolana ihany izy, fa izy kosa hanamarina azy ka hanohana azy mandrakizay.

Andininy 18: Jehovah mahalala ny andron'ny mahitsy, Ary ny lovany ho mandrakizay.

Ny Tompo dia mandray ny tenany amin'ny mpandova ny famonjena. Tsy hisy loza hanjo azy satria tarihiny avokoa ny lalana. moreo, antoka mandrakizay.

Andininy 19: Tsy ho menatra amin'ny andro mahory izy Ary amin'ny andro mosary dia ho voky.

Ho avy ny loza, ary mitovy amin'ny loza sy ny fahantrana. Fa ho avy ihany koa ny fanafahana. Raha manana finoana an’Andriamanitra isika dia tsy mila manahy ny amin’ny sakafo hohanintsika na ny fomba hiainana. Izy dia namana mila ary tokoa. Eo an-tanany ny zava-drehetra

Andininy 20: Fa ny ratsy fanahy ho very, ary ny fahavalon'i Jehovah dia ho tahaka ny sabatry ny zanak'ondry; Ho levona izy; ao anaty setroka no holevonin'izy ireo.

Ireo manandratra lela sy volamena dia hisy fotoana izay hanjavona rehetra ireo ary hanjary haizina tanteraka. Ho very izy ireo amin'ny voninahiny sy ny avonavony. Tahaka ny lanin'ny zanak'ondry hatao sorona amin'ny afo, no hahalany azy.

Andininy 21 & 22: Misambotra ny ratsy fanahy, nefa tsy manonitra; fa ny marina kosa mamindra fo ka manome. Fa izay tahiny dia handova ny tany ka haringana izay ho voaozona aminy.

Manazava ny valisoa azo avy amin'ny maha mpanome amim-pifaliana azy io lahatsoratra io. Ny fomba ratsy ataon'ny fandaniam-poana matetika dia mampidina azy ireo raha ny marina izay efa nahazo famindram-po dia manome famindram-po. Mpanome izy, maharitra hatrany izy ary tsy misambotra.

Andininy 23 & 24 Avy amin'i Jehovah ny dian'ny olona tsara, ary tiany ny lalany. Na dia lavo aza izy, tsy dia hianjera, fa Jehovah no mitantana azy.

Ny dingana rehetra ataontsika dia voatendrin'Andriamanitra.Na dia mety hihemotra aza isika eny an-dalana, dia azo antoka fa hanohana antsika izy. Na dia amin'ny fianjera sy lesoka ataon'ireo olomasina iray aza dia mametraka efitrano ho an'ny fivelomana izy.

Andininy 25 & 26: Mbola tanora aho izao, ary efa antitra; Nefa tsy mbola hitako izay marina nafoy, na ny zanany nangataka hanina. Mamindra fo sy manome trosa mandrakariva Izy; ary tahio ny taranany.

Ity andinin-tsoratra masina ity dia fandinihana an'i David izay manamafy fa tsy mamela ny azy irery Andriamanitra. Izy ilay Andriamanitra manome valisoa amin'ny asa soa ataon'ny ray amin'ny fahombiazan'ny zanany.

Andininy 27 & 28: Mialà amin'ny ratsy, manaova soa, ka mitoera mandrakizay. Fa tian'i Jehovah ny fitsarana ka mahafoy, fa tsy olo-masiny; fa ny taranaky ny ratsy fanahy hofongorana mandrakizay.

Amin'ny maha-mpino antsika, dia tsy tokony hialona ny mpanao ratsy isika. Izany hoe tsy tokony hiditra amin'ny asa ratsy isika fa tokony hanao asa tsara

Andininy 29 & 30: Ny marina handova ny tany ka honina ao mandrakizay.Ny vavan'ny marina manisy fahendrena, Ary ny lelany miteny fitsarana.

Amin'ny maha mpandova an'i Kristy, ny olo-marina no handova ny tany satria ny teny manamafy dia avy amin'ny vavan'ny olona tsara. Manohana ny rariny sy ny frowns amin'ny tsy fanaovana ny tsy marina izy.

Andininy 31: Ny lalàn'Andriamaniny dia ao am-pony; tsy misy nahetsika ny diany rehetra.

Izy no mpitandrina ny lalàn'Andriamanitra. Na dia mety hitranga aza ny toe-javatra izay mety hiteraka fiovan'ny politikam-pirenena iray. Na izany aza dia tsara ny mitandrina ny lalàn'Andriamanitra ary tsy miala amin'izany.

Andininy 32 & 33: - Ny ratsy fanahy miambina ny marina ka mitady hamono azy. Tsy havelan'i Jehovah eo an-tanany izy na hanameloka azy, rehefa tsaraina izy.

Raha tsy noho ny fahasoavan'Andriamanitra, dia handringana ny olo-marina ny fahavalo. Na inona na inona, tsy hanary ny ankafiziny mihitsy izy. Mamonjy azy ireo izy rehefa tsy mahavonjy tena.

Andininy 34: Miandrasa an'i Jehovah, ka tandremo ny lalany, dia hanandratra anao handova ny tany izy;

Amin'ny maha-kristiana antsika dia zontsika ny miandry amin'ny faharetana sy amin'ny fankatoavana ny Tompo. Tahaka ny voalazan'ny Baiboly, dia ho voavonjy izay maharitra ho an'ny Tompo. Izay rehetra matoky ny Tompo dia hahita rehefa tapaka ireo fahavalo ary hankafy ny fiainana eto an-tany sy any an-danitra.

Andininy 35: Izaho efa nahita ny ratsy fanahy mahery, ka nanely ny tenany toy ny hazo maintso. Nefa nandalo izy ka, indro, tsy teo izy; ary nitady azy aho, fa tsy hita.

Ary ny mpanao salamo dia nitantara ny fomba nijereny ny ratsy fanahy nifehy ny tany nefa, indro, tsy nahita izay rehetra izy. Ny anaran'izay naloaky ny vavan'ny tsirairay dia hadino raha ny anaran'andriamanitra kosa dia tadidio mandrakizay.

Andininy 37: Zahao ny olona lavorary, ary jereo ny mahitsy, fa fiadanana no iafaran'izany olona izany.

Rehefa avy nijery ny fianjeran'ny ratsy fanahy izy, dia maka fotoana handinihany ny mahitsy. Hitany fa fiadanana ny fiafaran'ny marina.

Andininy 38: Fa ny mpanota haringana avokoa; ny faran'ny ratsy fanahy hofongorana.

Ity andininy ity dia mamintina ny zava-misy fa ny fandringanana iraisana dia miandry ireo mpanao ratsy rehetra.

Andininy 39 & 40 Fa ny famonjena ny marina dia avy amin'i Jehovah; Izy no heriny amin'ny andro fahoriana. Ary Jehovah hamonjy azy sy manafaka azy; Hanafaka azy amin'ny ratsy fanahy izy ka hamonjy azy satria matoky azy.

Ary farany, ny Tompo dia hanome famonjena marina. Hiaro ny malalany amin'ny fahavalony izy, satria miankina amin'Andriamanitra. Na dia manongotra ny ratsy fanahy aza ny olana, ny olo-marina kosa dia mihamafy amin'ny finoana.

NOHO IZAO DIA TOKO VE IZANY TOKO FOANA IZANY?

Rehefa avy nametraka ny hevitr'io salamo io dia zava-dehibe ny mahafantatra hoe rahoviana ny fampiasana azy. Ity misy fotoana vitsivitsy ahafahan'ny salamo mahomby ho anao:

  • Rehefa mahatsapa ianao fa saiky hajanon'ny fahavalonao anao.
  • Rehefa ao anatin'ny toe-javatra sarotra ianao dia maniry anao hanafaka anao Andriamanitra
  • Rehefa mila manolotra ny fomba fiainanao amin'ny Tompo ianao
  • Rehefa te-hanorina ny fitokisanao Aminy Andriamanitra

SALAMO 37 VAVAKA:

Raha ao anatin'ny toe-javatra izay voatanisa etsy ambony na mihoatra ianao dia natao ho anao ireto salamo mahery 37 ireto:

  • Tompo ô, ekeko ny hadisoako aminao (azonao atao ny miantso azy ireo) ary mangataka aminao aho mba hamelanao heloka tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy.
  • Ry Ray any An-danitra, hatolotro eo an-tananao ny fiainako, tarihinao ary hitarika ahy amin'ny anaran'i Jesosy
  • Tompo ô, ampahafantaro ahy aho mba handovako ny tany.
  • Tompo ô, esory ny fanahy ratsy rehetra amin'ny fiainako ary manatona ahy ho akaiky anao.

dokam-barotra

AOKA ISIKA

Alefaso azafady e!
Ampidino azafady eto ny anaranao