Salamo 86 Ilay Andininy Hafatra amin'ny andininy

0
942
Salamo 86 Ilay Andininy Hafatra amin'ny andininy

Raha manohy ny fianarantsika ny salamo isika, anio dia hanazava ny Salamo faha-86 ny andininy faha-andininy. Salamo nataon'i 17 andinin-tsoratra masina, ny Salamo faha-86 ny andininy amin'ny andalan-tsoratra dia mitalaho mafy fanampiana amin'ny fotoana ilana izany. Mirakitra vavaka ho fitehirizana azy io famindram-po, fanafahana, hery sy ny hatsaram-panahin'Andriamanitra. Ny mpanao salamo dia nandany fotoana teo afovoan'ny hafany mba hanaiky ny halehibeazana sy ny hatsaram-panahin'Andriamanitra, raha mbola nitalaho fanampiana ho an'izay mitady ny fanahiny izy.

Salamo faha-86 ny hafatry ny andininy amin'ny alàlan'ny andininy dia salamo lehibe ho an'ny mpino rehetra, indrindra fa eo am-piatrehana ny fanambin'ny fiainana. Manampy antsika izany hanaiky an'Andriamanitra noho ny fomba nanampiany sy nanafahany antsika lalandava. Ary koa, manampy antsika hanolotra ny tenantsika eo anoloan'Andriamanitra mba hahazo ny fanampiany amin'ny fotoan-tsarotra.

PSALM MANAO NY FIVAVAHAN'NY VERSE VERSE.

Verse 1: Atongilano ny sofinao, Jehovah ô, fa henoy aho, fa ory sy malahelo aho.

Ny zavatra voalohany tokony hodinihina amin'ity andininy ity dia ny toe-tsain'ny mpanao salamo. Maneho ny fahalemem-panetren-tena izy ary manolo-tena tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra, mampahafantatra azy fa tsy afa-manoatra Izy raha tsy eo. Miantso an’Andriamanitra izy hihaino ny fitalahoany fa manana zavatra ilaina lehibe izy. Fantany ny lalana mankany am-pon'Andriamanitra, fantany fa tsy hanadino ny fo torotoro sy mangoraka Andriamanitra. Izao koa no tokony hataontsika na dia rehefa mila ary rehefa tsy ao isika. Tokony ho tapaka foana eo anatrehan'Andriamanitra isika, ka avelao tsy hisy mahantra sy tsy afa-manoatra eo aminy.

Verse 2: Arovy ny fanahiko; fa masina aho; Andriamanitro ô, vonjeo ny mpanomponao, Izay matoky Anao.

Ny Salamo dia toa any anaty fahasahiranana eo ampelatanana izay te-hamono azy. Izy anefa dia teo amin'ny fifandraisany fotsiny ary tsy nanao ratsy azy ireo. Avy eo dia avy amin'ny fo madio mankany amin'Andriamanitra izay itokiany ny hamonjy azy amin'ny tanany izy. Vavaka ho an'ny fitehirizana azy io ho vitantsika amin'ny toe-javatra mitovy amin'izany.

Verse 3: Mamindrà fo amiko, Tompo ô, fa miantso Anao isan'andro aho.

Ny iray amin'ireo zavatra lehibe indrindra ilaintsika avy amin'Andriamanitra dia ny famindram-pony; ny hatsaram-panahiny feno fitiavana, fangoraham-po ary ny fahaizany mijery ny fahalementsika. Ity ny salamo no niangavy azy isan'andro ary tokony ho antsika koa izany. Fa raha esorin'Andriamanitra amintsika ny famindram-pony, dia tsy haharitra iray isika.

Verse 4: Mifalia ny fanahin'ny mpanomponao; fa aminao, Tompo ô, no ananganako ny aiko.

Izany dia angatahana amin'Andriamanitra mba hanamaivana sy hampifaly ny fanahiny. Hita miharihary fa nanjary resin'ny fahasahiranana sy zavatra ilainy amin'ny fiainany izy mandra-pahafatiny ny hafaliany. Manandratra ny fanahiny ho any amin'Andriamanitra izy ankehitriny, mba hamerenana amin'ny laoniny fifaliana sy fifaliana.

Verse 5: Fa Ianao, tompoko, dia tsara sy mamela heloka ary be famindram-po amin'izay rehetra miantso anao.

Tsara Andriamanitra sady mangoraka; vonona foana hijery ny lesoka sy lesoka. Ny fitiavany koa dia manery azy hiaro antsika tsy ho an'ny fahavalontsika ary hahazoana antoka fa tsy ho ao ny saintsika. Izany dia hataony foana raha mbola miantso azy foana isika.

Andininy 6 & 7: Henoy ny fivavako, ry Tompo; ary henoy ny feon'ny fifonako. Amin'ny andro fahoriako dia miantso anao aho ka valio aho.

Hitantsika eto indray ilay mpanao salamo fa miantso an'Andriamanitra hihaino ny fitalahoany fanampiana. Na izany aza, tonga amin'ny naoty hafa izy ity. Nohamafisiny ny finoany ny fahafahan'Andriamanitra mandre sy mamaly azy amin'ny filazam-pahoriana. Nasain'Andriamanitra mihaino azy izy satria fantany fa isaky ny miantso an'Andriamanitra ao anatin'ny olana, dia hamaly azy tokoa izy. Ny fahatokisan-tena toy izany no tokony hananantsika mpino. Raha matoky an'Andriamanitra isika mba hanampy antsika, dia tsy maintsy hatoky aloha hoe mahavita mamaly antsika izy.

Andininy 8 & 9: Tsy misy tahaka Anao amin'ireo andriamanitra, ry Iaveh; ary tsy misy asa tahaka ny asanao. Ny firenena rehetra nataonao dia ho avy hiankohoka eo anatrehanao, Tompo ô; ary hankalaza ny anaranao.

Tsy hiran'ny hira fiderana an'Andriamanitra fotsiny akory izany fa fomba iray hanekena ny fahefan'Andriamanitra ny olon-drehetra anisan'izany ny fahavalontsika. Andriamanitra manapaka ny olona rehetra sy ny firenena rehetra, tsy misy mahay mifanatrika na ny asany. Ary noho izany dia tsy maintsy manome voninahitra azy izy. Ity dia mampianatra antsika fa raha te hahita an'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainantsika isika dia tsy maintsy mino aloha fa manana fahefana hanao ny zavatra rehetra izy.

Verse 10: Fa lehibe ianao ka manao zava-mahagaga: Ianao irery ihany no Andriamanitra.

Azo antoka !!! Andriamanitra irery no lehibe ka izy irery ihany no afaka manao fahagagana lehibe. Ny fahalehibeazany dia ny manome antoka fa hotompoina amin'ny fahoriantsika rehetra. Tokony hanaiky azy noho izany isika.

Andininy 11: Ampianaro ny lalanao aho, Jehovah ô; Handeha amin'ny fahamarinanao aho; Ampiraiso ny foko hatahotra ny anaranao.

Taratry ny fitiavana sy ny fanekena izany. Mikatsaka ny hahafantatra an’Andriamanitra ny mpanao salamo, sao matahotra azy sy handeha amin’ny lalany. Tena tia antsika tsy misy fepetra Andriamanitra, na izany aza, ny fontsika manaiky ny lalany dia manery azy hanao zavatra ho antsika. Ny faniriantsika ny hahazo fanampiana avy amin'Andriamanitra dia tsy tokony ho antony tiantsika handeha amin'ny lalany. Fa kosa, noho ny fitiavantsika azy, handeha amin'ny fahamarinana ary hanao ny sitrapony.

Andininy 12 & 13: Hidera anao amin'ny foko rehetra aho, Tompoko, ka hankalaza ny anaranao mandrakizay aho. Fa lehibe ny famindram-ponao amiko; ary efa nanafaka ny fanahiko tamin'ny fiainan-tsi-hita ambany indrindra ianao.

Manomboka nidera an'Andriamanitra indray ny mpanao salamo. Tamin'ity indray mitoraka ity izy dia nidera azy noho ny famindram-pony sy ny fanafahana azy. Endrika iray hampahatsiahivana azy ny momba ny fananany taloha, manome toerana azy hanao bebe kokoa hatrany. Azo antoka fa mendrika hoderaina ho an'izay!

Verse 14: Andriamanitra ô, ny mpirehareha mitsangana hanohitra ahy, ary ny antokon'ny lozabe mitady ny aiko, fa tsy manolotra anao eo anoloany.

Rehefa avy nahatadidy ireo zavatra nataony taloha izy dia manomboka mitalaho fanafahana amin'ny fahavalony; ireo mitady ny ainy hamonjy azy. Ny olona izay tsy nanaiky dia Andriamanitra dia tonga hamely azy, miezaka ny manaporofo ny heriny. Amin'io fotoana io ihany dia misy mitsangan-tena hamono antsika mba hamonoana antsika. Fa ny zavatra iray azo antoka, Andriamanitra dia hanaporofo hatrany fa lehibe kokoa izy.

Verse 15: Fa Hianao, Tompo ô, dia Andriamanitra feno famindram-po sy be famindram-po sy fahari-po ary be ny famindram-po sy ny fahamarinana.

Ny mpanao salamo dia nampihatra ny toro lalana mitovy aminy taloha; manaiky ny fahafahan'Andriamanitra mba hahafahany manao zavatra ho antsika. Mangataka fanampiana izy nefa mandritra izany fotoana izany dia manaiky ny fahaizany manampy azy. Fitiavana sy famindram-po ary famindram-po ho antsika Andriamanitra ary miaiky fa manery azy hanao zavatra ho antsika.

Andininy 16 & 17: Miverena amiko, ka amindrao fo; omeo ny mpanomponao ny herinao, ary vonjeo ny zanaky ny ankizivavinao. Manehoa famantarana ho amin'ny tsara; mba hahita azy ny mankahala ahy, ka ho menatra izy, satria Hianao, Tompo ô, dia namonjy sy nampionona ahy.

Ny andininy roa farany dia fanehoana feno ny fanirian'ny mpanao salamo hanafaka amin'ny fahoriany ankehitriny. Mangataka famindram-po amin'Andriamanitra sy hery ary fanehoany hatsaram-panahy izy. Miantso an'Andriamanitra hanampy azy Izy, ka izay mankahala azy dia hahita fa tia azy Andriamanitra ary manampy azy ary tsara aminy.

NOHO IZAO DIA TOKO VE IZANY TOKO FOANA IZANY?

Tahaka ny efa voalaza taloha, dia tena ilaina ho antsika mpino ity salamo ity. Ireto misy toe-javatra vitsivitsy mila mampiasa azy ireo:

 • Rehefa mila izany isika dia mila ny fidiran'Andriamanitra.
 • Rehefa iharan'ny herisetra ny fiainantsika ary mila mitandrina antsika Andriamanitra.
 • Rehefa mila ny famindram-pon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isika.
 • Rehefa mila mivavaka sy midera an Andriamanitra noho ny fahalehibiazany sy ny hatsarany.
 • Rehefa mila ny heriny sy ny famonjen'Andriamanitra isika.
 • Rehefa mila ny fanampian'Andriamanitra sy ny fampiononana isika, indrindra mba hanaporofoana amin'ny fahavalontsika fa momba antsika izy.

SALAMO 86 FIVAVAHANA.

Tokony hivavaka amin'ireto vavaka manaraka ireto ianao aorian'ny famakiana ity salamo ity:

 • Tompo ô, mangataka aminao aho mba hijery tsara ny ranomasoko ary hikarakara ny zavatra ilaiko amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Ray ô araka ny teninao, mamindrà fo amiko ary miaro ny fanahiko amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Ray ô, omeo hery aho mpanomponao ary vonjeo ny zanaky ny tanana ampanaovinao amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Tompo ô, vonjeo amin'ny tanan'ny mitady ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy aho.
 • Tompo Misaotra anao aho noho ianao be mpamindra fo sy be famindram-po, be famindram-po, koa izany matoky aho fa hamonjy sy hitahiry ahy amin'ny anaran'i Jesosy ianao.
 • Aoka ny tananao feno famindram-po no hanohana ahy amin'ny asako rehetra
 • Nambarako fa tsy ho very na oviana na oviana amin'ny fiainana amin'ny anaran'i Jesosy aho.
 • Ambarako fa amin'ity volana ity dia hiantra ahy amin'ny lafiny rehetra amin'ny anaran'i Jesosy
 • Ambarako fa manomboka izao dia ho ambony noho izay rehetra ataoko amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Nambarako fa ireo mpanampy ny fiainako no mamantatra ahy ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy
 • Nambarako fa tsy hahazo vola intsony amin'ny anaran'i Jesosy aho
 • Nambarako fa manana eritreritra tsara aho amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Zanaky ny Raiko Raiko aho, noho izany dia tsy ho diso ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Lehibe izay tsy ato amiko amin'izao tontolo izao, ka dia mpandresy amin'ny fiainana aho
 • Ambarako fa amin'ny fiainana dia ho eo amin'ny toerana mety sy amin'ny fotoana mety aho
 • Tsy misy fitaovam-piadiana hanoherana ny fianjako rehetra manodidina
 • Mampangina ahy ny fitenin'ny fahavalo manohitra ny fahombiazako
 • Ambarako fa fahombiazana amin'ny lafiny rehetra aho
 • Ambarako fa ny hevitra ilaiko mba hifehezako izao tontolo izao dia mahita ahy ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Isaorana sy fitahiana ho an'ny taranako amin'ny anaran'i Jesosy aho

dokam-barotra
Previous lahatsoratraSalamo 4 Vavaka hahazoana fanampiana
Next lahatsoratraSalamo 90 Ny dikan'ny hoe Andininy
Ny anarako dia ny Pasitera Ikechukwu Chinedum, lehilahin'Andriamanitra aho, izay maniry fatratra ny fihetsehan'Andriamanitra amin'izao andro farany izao. Mino aho fa nanome hery ny mpino rehetra Andriamanitra amin'ny fandaharana fahasoavana hafahafa mba hanehoana ny herin'ny Fanahy Masina. Mino aho fa tsy misy kristiana tokony hampahorian'ny devoly, dia manana ny hery hiaina sy mandeha amin'ny fanapahana amin'ny alàlan'ny Vavaka sy ny Teny isika. Raha mila fanazavana fanampiny na torohevitra ianao dia afaka mifandray amiko amin'ny chinedumadmob@gmail.com na hitory ahy ao amin'ny WhatsApp And Telegram amin'ny +2347032533703. Izaho koa dia tiako ny hanasa anao hanatevin-daharana ny Vondron'olona Vavaka 24 mahery amin'ny Telegram. Tsindrio ity rohy ity mba hanatevin-daharana izao, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Hotahian'andriamanitra anie ianao.

AOKA ISIKA

Alefaso azafady e!
Ampidino azafady eto ny anaranao