Ny vavaka dia manondro avy amin'ny Salamo 25

0
3565
Ny vavaka dia manondro avy amin'ny Salamo 25

Androany isika dia handinika ny bokin'ny Salamo faha-25. Hitodika amin'ireo teboka am-bavaka mahery vaika avy amin'ny salamo 25. Ireo Salamo ireo toa ny Salamo maro hafa dia nosoratan'i Davida Mpanjaka mpanapaka ny Isiraely sy ilay mpanjaka lehibe indrindra hatramin'izay. Ny Salamo 25 dia hira fangatahana amin'Andriamanitra Tsitoha mba hampisehoana antsika famindram-po sy fangorahana izay ilaintsika indrindra.

Miangavy antsika koa ny Salamo faha-25 mba hamonjy antsika amin'ny fanalam-baraka olona. Amin'izao tontolo izao iainantsika izao, dia misy olona maro miandry ny fahantrantsika indrindra indrindra fa ny kristiana mba hahafahany maneso antsika sy hanaratsy an'Andriamanitra izay tompointsika. Toa an'i Davida Mpanjaka maro tamintsika ny hananan'ireto olona ireto miandry azy ho menatra, ny Salamo 25 dia nosoratana hangataka an'Andriamanitra mba hanafaka azy amin'ny drafitry ny fahavalony. Toy izany koa isika izay miantso ny anaran'Andriamanitra andro aman'alina ary isika izay tsy nanaiky nampandefitra ny finoantsika, ny Salamo faha-25 dia tokony ho anton-tsika andro aman'alina mba hahatsiarovana an Andriamanitra hatrany hahatsiaro ny fampanantenany momba ireo mino azy.

Ny fametrahana ny zava-misy fa ny Salamo faha-25 dia ny ankamaroan'ny fitalahoana amin'Andriamanitra mba hanavotana antsika menatra na menatra, zava-dehibe ny hanaovantsika famakafakana ireo andinin-tsoratra masina mahafinaritra rehetra ireo hahafahantsika hahatakatra bebe kokoa.

Salamo 25 Ny dikan'ny hoe Andininy

Andininy 1 sy 2 ho anao, Tompoko, manandratra ny fanahiko aho. Andriamanitro ô, matoky anao aho; Aza avela ho menatra aho; Aza avela hifaly ahy ny fahavaloko

Ity andininy voalohany sy faharoa amin'ny Salamo faha-25 ity dia miresaka momba ny fanolorana tanteraka ny fiainantsika amin'Andriamanitra, ka apetratsika aminy ny fanahiantsika rehetra ho mpanoratra sy mpamitana ny finoantsika. Ny andininy roa voalohany dia miangavy ihany koa mba tsy handiso fanantenana ny zavatra antenaintsika Andriamanitra. Tadidio fa milaza ny soratra masina fa tsy hohafohezina ny fanantenan'ny marina. Ary ireo andininy ireo dia mitady ny fandresen'Andriamanitra ny fahavalo.

Andininy 3 & 4 aza avela ho menatra izay miandry anao; Aoka ho menatra izay mamitaka foana. Asehoy ahy ny lalanao, Tompoko; Ampianaro ny lalanao aho.

Ny andininy faha-telo sy efatra ao amin'ny Salamo 25 dia miresaka ny fitalahoana amin'Andriamanitra Tsitoha. Ao amin'ireto andininy ireto dia nangataka tamin'Andriamanitra i Davida Mpanjaka mba tsy hampahamenatra azy ary mangataka amin'Andriamanitra mba hahatonga ireo izay mivadika ho menatra. Ao amin'ireo andininy ireo koa dia afaka mangataka hahalala ny lalan'Andriamanitra isika.

Andininy 5 sy 6  Tariho amin'ny fahamarinanao aho ary ampianaro, fa Hianao no Andriamanitry ny famonjena ahy; Ianao no miandry anao mandritra ny andro. Tsarovy, Jehovah ô, ny famindram-ponao sy ny famindram-ponao, fa hatrizay hatrizay.

Ny andininy dimy sy enina ao amin'ny Salamo 25 dia mampiseho lehilahy iray mitady ny torohevitr'Andriamanitra momba izay rehetra ataony. Ny andininy dimy andro dia mitarika ahy amin'ny fahamarinanao ary ampianaro ahy; izany dia manazava fa amin'ny maha-olombelona antsika dia tsy mahalala na inona na inona amin'ny tenantsika, afa-tsy Andriamanitra mampianatra sy mampiseho antsika ny lalana haleha dia mety handeha amin'ny haizina isika.

Andininy 7 & 8 Aza tadidinao ny fahotan'ny fahatanorako, na ny hadisoako; Tsarovy aho noho ny famindram-ponao, noho ny hatsaram-ponao, Tompoko.

Ny andininy faha-7 sy faha-8 amin'ity salamo ity dia mangataka famelana amin'Andriamanitra indrindra ireo fahotana vitany tamin'ny andron'ny fahatanorany. Ny andron'ny tanora eto dia tsy midika hoe irery irery isika, mety hidika koa izany ny andro taloha nahatsiravina talohan'ny nanekentsika an'i Kristy ho Tompo sy mpamonjy. Ny ankamaroantsika dia nahavita zavatra nahatsiravina fony mbola teto amin'izao tontolo izao isika. Ka ity andininy ity dia mangataka ny famindram-pon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika sy mitady ny famelany ny ratsy rehetra izay nataontsika.

Andininy 8 & 9 Tsara sy mahitsy ny Tompo; Ary noho izany dia mampianatra ny mpanota ny làlana Izy. Izay manetry tena dia tarihiny amin'ny fahamarinana, ary izay manetry tena no ampianariny ny lalany.

Ireo andininy roa ireo dia manaiky fa marina sy mahitsy Andriamanitra eo amin'ny asany. Fantatr'Andriamanitra fa ny mpanota dia toy ny zaza tsy mahalala na inona na inona, koa Andriamanitra mihitsy no mampianatra ny mpanota ny ampahany amin'ny fahamarinana. Ny toetry ny olona iray dia tandindon'ny faharatsiana fa ny fanahin'Andriamanitra dia manampy amin'ny fampianarana ny mpanota iray ny lalan'Andriamanitra.

Andininy 10 & 11 Ny lalan'ny Tompo rehetra dia famindram-po sy fahamarinana, amin'izay mitandrina ny fanekeny sy ny teni-vavolombelona. Noho ny anaranao, Tompo ô, dia mamelà ny heloko, fa lehibe izy.

Andriamanitra ilay Avo Indrindra, ary tsy mibebaka amin'ny teniny izy. Ireo andininy roa ireo dia nahatsapa fa ny lalan'Andriamanitra dia ny famindram-po sy fahamarinana ary mitandrina ny fanekeny foana Andriamanitra. Raha ny tena izy, raha nampanantena zavatra Andriamanitra, dia hanatanteraka izany. Ny ampahany farany amin'ny andalan-tsoratra masina dia mbola mangataka amin'Andriamanitra amin'ny famelana ny heloka rehetra izay mety hanakana ny fampanantenan'Andriamanitra tsy ho tanteraka.

Andininy 12 & 13 Iza no lehilahy matahotra an'i Jehovah? Hampianatra amin'ny lalana tiany izy. Izy hitoetra amin'ny fanambinana, ary ny zanany handova ny tany.

Tsarovy ny soratra masina fa ny fahatahorana ny Tompo no fiandoham-pahendrena. Ity andininy ity dia nanantitrantitra fa ny olona matahotra ny Tompo, Andriamanitra dia hampianatra azy ny lalany. Io lehilahy io dia tsy hiala ao amin'ny Sitrapon'Andriamanitra ho an'ny ainy. Ity karazan'olona ity dia hahatanteraka zava-kendrena na oviana na oviana, na manao ahoana na manao ahoana sarotra izany satria hitarika ny diany amin'ny lalana mankany Andriamanitra.

Andininy 14 & 15 Ny tsiambaratelon'ny Tompo dia eo amin'izay matahotra azy, ary hasehony azy ny fanekeny. Ny masoko dia mijery an'i Jehovah mandrakariva, Fa Izy no manainga ny tongotro hiala amin'ny fandrika.

Ny tsiambaratelon'ny Tompo dia ao amin'izay matahotra an'i Jehovah. Midika ara-bakiteny izany fa tsy manafina na inona na inona amin'ny lehilahy matahotra sy mankatoa azy i D. Ohatra iray azo ampiharina dia i Abrahama Ray, nankato an 'Andriamanitra i Abrahama satria natahotra an' Andriamanitra izy. Ary voarakitra ao amin'ny Baiboly fa nilaza Andriamanitra fa tsy hanao zavatra aho raha tsy milaza amin'i Abrahama namako. Tsy misy zavatra hisambotra olona tsy mahalala izany; tsy hisy hahagaga ny olona toy izany. Andriamanitra dia hanambara ara-bakiteny zavatra lalina sy zava-miafina bebe kokoa amin'ny olona toy izany.

Andininy 16 & 17 mitodiha aty amiko ary amindrao fo aho fa irery sy ory aho. Ny fahorian'ny foko efa nitatra; Afaho amin'ny fahoriako aho!

Ny andininy faha-16 sy 17 dia mangataka famindram-po amin'Andriamanitra amin'ny fahoriana. Hoy izy: mitodiha any amiko ianao ary mamindrà fo amiko. Izay miseho fa Andriamanitra dia hahita famindrampo tokoa.

Andininy 18 & 19 Jereo ny fahoriako sy ny fanaintainako Ary mamelà ny fahotako rehetra. Hevero ny fahavaloko, fa maro izy; ary halany lozabe amiko.

Rehefa tsy mila mitodika ianao, dia izany no fotoana tsara indrindra hiverenanao amin'Andriamanitra amin'ny vavaka. Ireo andininy ao amin'ny Salamo ireo dia mangataka amin'Andriamanitra mba hijery azy sy hahita ny fahoriany rehetra, mamela ny fahotany ary vonjeo izy. Tsarovy fa nandritra ny taona maro dia tany Egypta ny zanak’Israely mandra-nitaraina tamin’Andriamanitra izay rehefa tonga ny fanampiana.

Andininy 20 & 21 Tandremo ny fanahiko, ka vonjeo aho; Avelao mba ho menatra aho, fa matoky anao. Arovy ny fahitsiana sy ny fahitsiana, fa miandry anao aho.

Ity andininy farany amin'ny Salamo faha-25 ity dia mangataka amin'Andriamanitra amin'ny famonjeny ny fanahiny. Io andininy io dia famerenana amin'ny laoniny ny hoe nametraka ny fitokisany tamin'ny Tompo izy ary tsy tokony ho voatarika izy.

Andininy 22 Vonjeo ny Isiraely, Andriamanitra ô amin'ny fahoriany rehetra.

I Davida dia namarana ny Salamo tamin'ny fangatahana an'Andriamanitra ho fanavotana ny Isiraely ho voninahiny taloha.

Rahoviana aho no mila an'io salamo io?

Mety manontany tena ianao hoe oviana no tena mila an'io salamo io, dia azonao atao ny manamarina etsy ambany noho ny toe-javatra tokony hampiasainao ny Salamo faha-25

 • Isaky ny miahiahy ianao amin'ny ho avy
 • Rehefa matahotra ianao fa mety ho menatra ianao
 • Rehefa be dia be ny fahavalo mitady ny fianjanao
 • Rehefa mila fanambarana avy amin'Andriamanitra momba ny zavatra sasany ianao
 • Rehefa mila Mercy
 • Na oviana na oviana ianao te hanao vavaka ho fanavotana

Salamo 25 Tsa-bavaka

 • Andriamanitra Tompo, mangataka aho amin'ny alalanao fa hampianarinao ahy ny làlana mankany amin'ny fiainana amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Ry Tompo, ny teninao milaza ny tsiambaratelon'ny Tompo dia miaraka amin'ireo matahotra azy, mangataka aho mba hanomboka hanambara zavatra miafina amiko amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Mivavaka noho ny famelana ny fahotako sy ny heloko aho, Tompo ô, avelao ny helokako amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Ry Ray marina ô, mangataka aminao aho mba hamonjy ahy ka tsy ho menatra amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Ry Andriamanitra famindrampo ô! Mamindrà fo amiko anio ary hamindra fo ahy amin'izay mitady ny fahafatesako amin'ny anaran'i Jesosy ny famindram-ponao.
 • Ry Tompo, amin'ny fahasoavanao dia mangina ny feonny satana rehetra manohitra ahy hamotehana ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Tompo ô! Ampiasao izay rehetra manodidina ahy hahasoa ahy amin'ny anarana Jesosy Amen, Amen.
 • Tompo ô! Mikatsaka ny tarehinao aho rehefa mitady ny tavan'ny ray aman-dreny ny zaza. Asehoy ahy ny fahasoavanao amin'ny faritra rehetra amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Tompo ô, miantso anao aho amin'ny fahoriako anio. Henoy aho ary mamindrà fo amiko amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Tompo ô, ho feno hafaliana ny foko rehefa mamaly ny fivavahako ianao araka ny famindram-ponao ao amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Tompo ô, ambarao fa ny hatsaranao sy ny famindram-ponao tsy hiala amiko amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Tompo ô, miditra an-tsehatra amin'ity resaka momba ny fiainako ity (ilazao ilay olana) alohan'ny hahatongavako ho fihomehezana eo anoloan'ny fahavaloko. Mamindrà fo amiko raha tsy hitan'ny fahavaloko ny famantarana ny fahasosorako amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Tompo ô, mila fanampiana amin'ity ora ity aho Ampio aho amin'ity raharaha ity alohan'ny farany tara amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Ry Tompo ô, Ianao no Andriamanitra manangana ny mahantra amin'ny vovoka, ny mahantra avy any an-dohasaha, asehoy ahy ny Tomponao famindram-ponao ary miditra an-tsehatra amin'ity toe-javatra ity amin'ny anaran'i Jesosy
 • Tompo ô, rehefa manompo anao lalandava aho, avelao ny famindram-ponao hatrany handresy fitsarana hatrany amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Ry Andriamanitra mpamindra fo, mitsangàna, arovy aho amin'ny fiampangana diso rehetra ataon'ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Tompo ô, tafahoatra ny zava-tsarotra atrehiko, mahery izy ireo amiko mba hahay maneho ny famindram-ponao ary manampy ahy amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Tompo ô, mamindrà fo amiko anio. Aza avela hametraka ahy ao anaty lavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy ny fahavaloko.
 •  Ry Jesoa Kristy zanak 'i Davida, mamindrà fo amiko ary miady ny adin ny fiainako aminny anaranani Jesosy.
 •  Tompo ô, mamindrà fo amiko ary asio mpanampy ahy mandritra io vanim-piainako io amin'ny anaran'i Jesosy.

 

dokam-barotra

AOKA ISIKA

Alefaso azafady e!
Ampidino azafady eto ny anaranao