SALAMO 136 Ilay Andininy Hafatra amin'ny Andininy

1
13788
SALAMO 136 Ilay Andininy Hafatra amin'ny Andininy

Ho fanitarana ny fandalinana ny Salamo, anio dia handinika ny Salamo faha-136 ny andinin-tsoratra masina. Io no salamo tena malaza izay matetika ampiasaina amin'ny mpino. Salamo 136 ny hafatra mifandimby isaky ny andiany dia salamo amin'ny fisaorana. Hatrany am-boalohany ka hatrany amin'ny farany dia hitantsika izay nananatra ny mpanao salamo nanentana ny mpamaky na ny mpihaino hanome fisaorana ny tompony. Misaotra an 'Andriamanitra izy noho ireo famindram-po, ny fitiavany sy ny heriny hanafaka. Notantarainy ihany koa izay rehetra nataon’ny Tompo tamin’ny lasa, indrindra ho an’ny olony - ny zanak’Israely. Miharihary fa namaky be dia be ny mpanao salamo momba ny namonjen'Andriamanitra ny olony nandritra ny fotoana nanandevozana azy ary nanoratra an'io salamo io izy mba hilazana azy ny zavatra nataony sy ny maro hafa nataony hatrizay.

Tena zava-dehibe ho antsika mpino ny Salamo faha-136 satria ny fankasitrahana dia ampahany lehibe amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Rehefa mandalina ny salamo isika dia hahatakatra ny halalin'ny fankasitrahana nananan'ny mpanao salamo ary koa ho hitantsika fa naneho ny tsy fivadihana tamintsika Andriamanitra. Fa mandrakizay ny famindram-pony, ity andian-teny iray izay ho hitantsika miverimberina rehefa mamaky ao amin'ny salamo isika.

PSALO 136 FAHASOAVANA VERSE BY VERSE.

Verse 1: Mankalazà an'ny Tompo; fa tsara izy; fa mandrakizay ny famindram-pony.

KJEREO IZAO IZAO REHETRA PRAYERGUIDE TV TANORA
AOKA IZANY

Tena zavatra tsara hanombohana ny hisaorana an'Andriamanitra noho ny hatsarany. Aza hadino fa tsy toetrany fotsiny ny hatsarany, fa toetrany. Tsy ny zavatra tsara fotsiny no ataon ’Andriamanitra fa ny tsara no toetrany. Ny hoe tsara dia midika hoe tsara fanahy, be fitiavana, azo itokisana. Mazava ho azy fa Andriamanitra daholo ireo rehetra ireo ary vao mainka isika, izany no tokony hidera azy. Ny famindram-pony amintsika dia miresaka ny fangoraham-pony sy ny fahafahany mitsinjo ny lesoka.


Andininy 2 sy 3: Miderà an'Andriamanitry; fa mandrakizay ny famindram-pony. Miderà ny Tompon'ny Tompo; fa maharitra ny famindram-pony.

Ny zavatra iray tsy tokony hohadinointsika akory rehefa midera an'Andriamanitra ny toerana sy fahefana ananany. Izy no Mpanjaka sy Tompon'ny rehetra. Izay rehetra hitantsika ary tsy hitantsika dia miankina aminy hatramin'izao. Tsy eo amin'ny fifaninanana amin'ny olona izy satria tsy misy mahay mifanatrika aminy. Rehefa manambara ny fahefany isika dia mampiseho fa manondro sy manome voninahitra azy isika.

Andininy 4: Izy irery no manao fahagagana lehibe; fa mandrakizay ny famindram-pony.

Izany mihitsy! Andriamanitra irery ihany no mahavita fahagagana lehibe. Ny iray amin'ireo hatsaran-tarehin'ity salamo ity dia ny fanampiana antsika hahafantatra sy hisaotra an'ireo zavatra izay tsy dia mahazatra antsika matetika. Miparitaka manodidina antsika ny zava-mahatalanjona lehibe amin'ny zavaboarin'Andriamanitra, dia ireo izay hitantsika na ireo tsy hitantsika. Efa nanandrana namantatra ny fomba nahafahan'Andriamanitra nanao ireo rehetra ireo ve isika? Mazava ho azy! tsy azontsika angamba izany. Izay no antony tokony hisaorantsika an Andriamanitra noho izy ireo.

Andininy 5 sy 6: Izay nanao ny lanitra tamin'ny fahendrena (Fa mandrakizay ny famindram-pony) Izay namelatra ny tany ambonin'ny rano (Fa mandrakizay ny famindram-pony).

Ireto ny sasany amin'ireo zava-mahatalanjona lehibe noforonin'Andriamanitra. Ny fiheverana fa nampisaraka ny rano ho roa Andriamanitra, namelatra ny tany tamin'ny iray ary nanao ny iray hafa hangonina eo ambonin'ny habakabaka dia vaky ny valanoranony. Ny planeta iainantsika dia manana rano be dia be satria io no fototra ary mbola tsy maty an-drano isika dia mahasarika ihany koa. Ny fahendreny irery ihany no nahavita azy.

Andininy 7: Izay nanao jiro lehibe (Fa mandrakizay ny famindram-pony).

Ny jiro dia fahagagana iray hafa ilaintsika hankasitrahana. Mety ho sarotra ny fiainana eto an-tany raha tsy Andriamanitra no nanao azy ireo. Mety ho rakotry ny haizina matevina isika, tsy ho afaka hanavaka ny fotoana sy ny vanim-potoana ary ny mbola ratsy kokoa dia ho sarotra amintsika ny miaina milamina. Tokony hankasitraka azy ireo isika.

Andininy 8 sy 9: Ny masoandro mba hanapaka isanandro; Fa mandrakizay ny famindram-pony. Ny volana sy ny kintana hanjaka amin'ny alina; Fa ny famindrampony dia maharitra mandrakizay.

 Azonao an-tsaina ve ny andro iray tsy misy masoandro na alina tsy misy volana sy kintana? Azo antoka fa tsy ho traikefa nahafinaritra ho antsika izany. Hitan'Andriamanitra mialoha ary namorona ireo jiro ireo noho ny fitiavany sy ny fangorahany antsika. Mila midera azy isika amin'izany.

Andininy 10 sy 11: Izay namely an'i Egypta tamin'ny lahimatoany (Fa mandrakizay ny famindram-pony), Ary nitondra ny Isiraely nivoaka avy teo aminy (Fa mandrakizay ny famindram-pony).

Avy amin'ity andininy ity, ny mpanao salamo dia manomboka mitantara izay nataon'Andriamanitra tamin'ny zanany - ny Isiraelita. Ny fomba namoaka azy ireo tamin'ny fanandevozana ho amin'ny fahalalahana. Ny ain'ny lahimatoan'ny Egyptiana aza dia novonoiny mba hamelana ny olony handeha. Fanafahana izay nanambara fisehoan-javatra marobe taorian'izany, na dia tamin'ny fahatongavan'ny mesiasantsika aza. Angamba raha tsy nisy izany dia tsy hanana fahalalahana ho fantatra miaraka amin'i Kristy isika ankehitriny. Tokony hidera azy noho izany isika, noho izany.

Verse 12: Amin'ny tanana mahery sy sandry ahinjitra, fa mandrakizay ny famindram-pony.

Ny sandrin'Andriamanitra mahery dia maneho ny heriny. Tsy niaro ny Ejipsianina Andriamanitra araka ny hitantsika ao amin'ny fitantaran'i Mosesy. Andriamanitra dia nanao zavatra mahery setra sy lozabe tamin'izy ireo mandra-pialan'izy ireo ny olony. Naninjitra ny sandriny tamin-katezerana tamin'izy ireo izy, dia fanandramana izay tsy ho voafongotra velively.

Andininy 13 sy 14: Izay nizara ny Ranomasina Mena, fa maharitra ny diany. Ary nampandeha ny Isiraely teo afovoany, (Fa mandrakizay ny famindram-pony).

Taorian'ny nandaozan'ny zanak'Israely an'i Ejipta, dia tonga amin'ny toerana iray nifanena taminy tamin'ny ranomasina lehibe izy ireo. Niantso an’Andriamanitra izy ary nihaino azy ireo ary nanao lalana handalovan’izy ireo soa aman-tsara eo afovoany.

Verse 15: Fa nandrava an'i Paroà sy ny miaramilany tao amin'ny Ranomasina Mena (Fa mandrakizay ny famindram-pony)

 Tsy mahaliana ve fa ilay ony nandalovan'ny Isiraelita soa aman-tsara dia ilay namono ny fahavalony ihany? Eny! Niniana natao ny famonjena ny olony Andriamanitra na dia haka ny ain'ny fahavalony aza izany. Izany dia nataony noho ny fitiavany ary satria tiany ho fantatry ny Egyptianina fa izy irery no Andriamanitra.

Verse 16: Izay nitondra ny olony nitety ny efitra (Fa mandrakizay ny famindram-pony)

Taorian'ny nandraisany azy ireo ny ranomasina mena dia nentiny nankany an-efitra izy ireo mba hampianatra azy ny lalany sy ny lalàny. Nandritra ny fijanonany tao dia teo Izy no niaraka taminy, nitondra azy ireo ny dingana rehetra mankany amin'ny toerana nampanantenaina. Andri-rahona ho azy ireo andro aman'alina sy andry afo nony alina. Ary na dia tsy tokony nanova ny fitafiany aza izy ireo, dia tsy nitafy na inona na inona intsony izy ireo.

Andininy 17 sy 18: Izay namely mpanjaka lehibe (Fa mandrakizay ny famindram-pony) Ary mahita mpanjaka malaza, fa maharitra ny famindram-pony.

Rehefa nandao ny tany izy ireo ary tonga tany Kanana dia nifanatrika tamin'ny fanjakana manodidina azy ireo. Nitsangana hamely azy ny mpanjaka ary lasa fahavalony. Nefa tsy niaro azy ireo koa Andriamanitra. Nampitaona azy ireo tamin'ny ady izy ary nahafaty ny ain'izy ireo. Ny fangoraham-pony no nahatonga izany ka mila misaotra azy isika amin'izany.

Andininy 19 sy 20: Sihon, mpanjakan'ny Amorita, (Fa mandrakizay ny famindram-pony) Ary Oga, mpanjakan'i Basana, fa hismercyyendureth foforever.

Ireo no mpanjaka vitsivitsy izay tonga nanohitra ny vahoakan'Andriamanitra. Tsy nanana ny famantarana an-dry zareo izy ireo. Fa raha nanao izany izy ireo, dia tsy ho sahy. Nandoa ny ainy tamin'izany izy ireo ary tsy izy ireo ihany fa ny olony koa.

Andininy 21 & 22: Ary nanome ny taniny ho lovany (Fa mandrakizay ny famindram-pony, na dia lova ho an'ny Isiraely mpanompony aza), fa maharitra ny famindram-pony.

Tsy vitan'ny fa tsy nandringana ireo mpanjaka tonga hamely ny vahoakany Andriamanitra. Nomeny ny lovany ho lovan'ny olony sy ny zanany koa ny taniny. Nomeny voninahitra izy ireo ary nomeny voninahitra ny olony. Azo antoka fa Andriamanitra saro-piaro izy, izay vonona handeha lavitra kilaometatra fanampiny ho an'ny tenany. Maharitra mandrakizay ny fangorahany.

Andininy 23: Izay nahatsiaro anay fony isika ambany ambany (Fa mandrakizay ny famindram-pony)

Tahaka ny fantatsika dia tsy manaja olona Andriamanitra. Tsy manaisotra ny masony amintsika izy satria isika sahirana na tsy manana harena betsaka. Tiany toa antsika izy ary tsy mihena ny fangoraham-pony amintsika.

Andininy 24: Ary efa nanavotra antsika tamin'ny fahavalontsika Izy (Fa mandrakizay ny famindram-pony)

Andriamanitra dia hanavotra antsika amin'ny fahavalontsika mandrakariva. Nefa mbola mihoatra noho izany aza, ny fahafatesan'ny zanany dia manafaka antsika amin'ny fahavalontsika lehibe indrindra - ny devoly. Ary tsy ny ra ihany no nanavotra antsika, fa isika koa dia natao hipetraka any an-danitra lavitra ambonin'ny fahefana sy fanjakana rehetra. Tsy mendrika hiderana an'Andriamanitra ve izany? 

Verse 25: Izay manome hanina ny nofo rehetra (Fa mandrakizay ny famindram-pony)

Tsy mpamonjy antsika Andriamanitra fa manome antsika ihany koa. Izy no mamelona ny firenena sy ny marina samy hafa. Na ny biby eto an-tany sy ao ambanin'ny rano aza dia tsy noana. Manana ny zavatra rehetra eny an-tanany izy ary manome antoka fa feno isika isan'andro, tsy misy tsy ampy!

Verse 26: Miderà an'Andriamanitry ny lanitra (Fa mandrakizay ny famindram-pony)

Araka ny faran'ilay mpanao salamo, dia niantso ny olona rehetra izy ary milentika indray mandeha hanolotra fiderana an'Andriamanitra. Ary hany ka azontsika antoka hoe iza no hiderantsika, dia miantso azy hoe Ilay Izy Andriamanitry ny lanitra. Izay tsara fanahy sy azo itokisana, noho ny fangorahany antsika sy ny fahavononany maharitra mamela ny fahadisoantsika dia tsy ho levona.

NAHOANA IREO ZAVATRA TSARA IZAO NO AZONAO VE IZAO?

Manampy antsika ity salamo ity mba hanondro ireo zavatra tokony hankasitrahantsika an'Andriamanitra. Tena ilaina amintsika izany amin'ireto toe-javatra manaraka ireto.

 • Rehefa mila fotoana hisaorana an'Andriamanitra isika noho ny hatsarany amintsika.
 • Rehefa te hisaintsaina izay rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny lasa ho anao sy ny zanak'Andriamanitra rehetra amin'ny ankapobeny izahay.
 • Rehefa te hankalaza ny hatsaran'ny zavaboarin'Andriamanitra ary koa ny famindrampony mitohy amintsika isika.
 • Rehefa te hampahatsiahy azy ny zavatra lehibe nataony taloha isika mba hahazoana azy hanao zavatra bebe kokoa ho antsika.

SALAMO 136 FIVAVAHANA.

 • Tompo, misaotra anao noho ny famindram-ponao sy ny soa nataoko teo amin'ny fiainako aho, avelao ny anaranao anie i Jesosy.
 • Tompo ô, misaotra anao aho noho ny zava-mahatalanjona rehetra nataonao mba hanananay fiainana tsara. Raiso ny voninahitra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Ray misaotra anao noho ny famonjena lehibe nomenao ny razanay taloha. Izany dia manome toky ahy fa hanao toy izany amiko ianao na dia ankehitriny aza amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Tompoko, mangataka aho fa tahaka ny nanehoanao ny herinao lehibe tamin'ny mpampahory ny olonao dia mangataka aminao aho mba hampisehoanao ny herinao amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Ray any an-danitra araka ny voalazan'ny teninao, mivavaka aho mba hahatsiarovanao ahy amin'ny fotoanako ilàna ahy ary hijery ahy amin'ny famindram-ponao amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Mangataka amin'ny Tompo koa aho mba hanomezanao ahy mandrakariva. Ny hanomezanao sakafo ahy sy izay manodidina ahy dia tsy hisy tsy hanananay na inona na inona amin'ny anaran'i Jesosy.

 

 

KJEREO IZAO IZAO REHETRA PRAYERGUIDE TV TANORA
AOKA IZANY
Previous lahatsoratraSALAMO 107 Ilay Andininy Hafatra amin'ny Andininy
Next lahatsoratraSalamo 139 midika hoe andininy isaky ny andiany
Ny anarako dia Pastor Ikechukwu Chinedum, Lehilahin'Andriamanitra aho, izay mazoto amin'ny fihetsik'Andriamanitra amin'izao andro farany izao. Mino aho fa Andriamanitra dia nanome hery ny mpino tsirairay tamin’ny lamin’ny fahasoavana hafahafa mba hanehoana ny herin’ny Fanahy Masina. Mino aho fa tsy misy kristiana tokony ho voagejan’ny devoly, manana Hery hiaina sy handeha amin’ny fanapahana isika amin’ny alalan’ny Vavaka sy ny Teny. Raha mila fanazavana fanampiny na torohevitra dia azonao atao ny mifandray amiko amin'ny everydayprayerguide@gmail.com na miresaha amiko amin'ny WhatsApp sy Telegram amin'ny +2347032533703. Tiako koa ny manasa anao hiditra ao amin'ny Vondrona Vavaka Mahery 24 Ora ao amin'ny Telegram. Tsindrio ity rohy ity raha te hiditra izao, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ . Hotahian'andriamanitra anie ianao.

1 Comment

 1. Misaotra an'ity lehilahin'Andriamanitra ity aho, nanana ny fon'ny Kristy tahaka ny nitahiany azy Andriamanitra ka nitahy antsika tamin'ny andalan-tsoratra masina Andriamanitra ary nasehony tamintsika ny habetsaky ny fisaorana tokony hoentina mankasitraka ny fontsika, amin'izay dia mitahy antsika Andriamanitra misaotra an'Andriamanitra arakaraka ny itahiany antsika. Andriamanitra izay tompoinay, Derao ny Tompo. Rehefa mitso-drano ny Tompontsika amin'ny tombony azony isika, arakaraka ny ahatsapantsika ny hatsaram-panahiny amin'ny tanin'ny velona, ​​dia vao mainka diovina amin'ny fahalotoany rehetra ny fontsika. Misaotra AN'ANDRIAMANITRA. Ataovy izahay Tompo ô, hanodidna ny fonay izahay, aidino ao aminay ny Fanahinao Masina mba hahatonga anay hankato ny didinao sy hanao ny Sitraponao. AVY JESOSY MBA MBA, Tompoko, mahatalanjona tokoa ianao ka miandry ny zanakao rehetra hanaiky anao. Raha mba fantatr'izy ireo ianao sy ny Fahasoavan'ny Tompo, Tompoko. Miandry ny fahatongavanao bebe kokoa ianao dia nihinana vonona fa tsy Tomponay izahay. Tsy tianao hisy ho ringana. Tompoko ity mpanomponao ity, arovy ny fiambenana ary arovy izy amin'ny ratsy fanahy AO AMIN'NY ANARAN'I JESOSY NO ANATREO AMEN.

AOKA ISIKA

Alefaso azafady e!
Ampidino azafady eto ny anaranao

Mampiasa Akismet ity tranonkala ity mba hampihenana spam. Fantaro ny fomba amoahanao ny angona fanehoanao.