Ny vavaka hahazoana fanampiana sy fitarihana

0
2434

Androany isika dia hiatrika vavaka ho an'ny fanampiana sy fitarihana. Mila ny fitarihan'Andriamanitra isika rehetra mba hahavitana zavatra atao eto ambonin'ny planeta. Ny fahatanterahana ny tanjona amin'ny fiainana dia ho malaso raha tsy misy ny fanampian'Andriamanitra Tsitoha. Ny fanahin'Andriamanitra dia manao io torolàlana resahintsika io. Hoy ny soratra masina Fa rehefa tonga izy, ny Fanahin'ny fahamarinana, dia hitarika anao amin'ny marina rehetra izy. Tsy hiteny samirery Izy; Izay reny ihany no holazainy, ary izy hiresaka aminao izay mbola ho avy.

Betsaka ny olona latsaka ao anatin'ny fandrika fahavalo satria tsy manana mpiambina; maro ny laharana no rava satria tsy ao ny fanahin'Andriamanitra hitarika sy hitarika. I Saoly Mpanjaka dia very ny seza fiandrianany raha vao niala taminy ny fanahin'Andriamanitra. Mahafinaritra, ny ain'ny lehilahy dia tsy mahavanon-tsaina. Rehefa manala ny ain'olona ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahin'ny devoly no mitazona ny habaka, izany dia satria mifehy ny vatana ny fanahy. I Saoly Mpanjaka dia lehibe toy ny resy satria tsy nahavita nanaiky ny fitarihan'ny Fanahy Masina. Ny fanahin Andriamanitra dia nilaza tamin'ny Mpaminany Samoela hanome torolalana ny mpanjaka izay i Saoly tsy handeha hiady mandra-piverenan'i Samoela ary hanao sorona ho an'Andriamanitra.

Na izany aza, rehefa tsy ho avy i Samoela, dia nanala baraka an'i Saoly Mpanjaka ny tahotra ny ho resy ary nanao sorona ho an'ny mpaminany, ary io fihetsika io irery no niavian'ny mpanjaka. Rehefa tsy misy fanampiana sy fitarihana ny ain'ny lehilahy dia tsy lavitra ny olona toy izany ny loza. Ny fiainan'ny Mpanjaka Saoly dia tsy nisy tamin'izy roa, ary fantatsika rehetra izay namarana ny toko tamin'ny naha-Mpanjaka azy. Toy izany koa, amin'ny fiainantsika dia mila ny fanampiana avy amin'Andriamanitra, ary ilaintsika ny azy tari-dalana amin'ny zavatra maro. Na dia manampy antsika amin'ny toe-javatra sarotra aza ny fanampian'Andriamanitra, ny fitarihan'Andriamanitra dia hisakana antsika tsy hiditra amin'izany toe-javatra sarotra izany. Noho izany, ny vavaka fanampiana sy fitarihana dia zavatra mifandraika amin'ny fiainantsika. Ho hitanao ny olona mandositra ny tranga lozam-pifamoivoizana iray satria fotsiny hoe notarihin'ny fanahin 'Andriamanitra hivoaka tamin'ny sehatra iray manokana izy ireo. Maninona no tsy tadiavinao izany fanampiana sy fitarihana avy amin'Andriamanitra izany? Nanangona lisitry ny vavaka izahay mba hahazoana fanampiana sy fitarihana.

Teboka amin'ny vavaka:

  • Ry Jesosy Tompo ô, mangataka ny mpiambina ny Fanahy Masina aho, araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'i Jaona 16:13, fa rehefa tonga izy, ny Fanahin'ny fahamarinana, dia hitari-dàlana anao amin'ny fahamarinana rehetra izy; miteny ny tenany; fa izay ho reny dia hiteny, ary hanambara aminao izay ho avy izy. Mivavaka aho ny hanomezanao ahy ny fanahinao izay hitarika ahy sy hanampy ahy amin'ny toe-javatra sarotra. Mivavaka aho mba tsy hanafoanana ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy ny herin'ny fanahy masina.
  • Ry Jesosy Tompo ô, Ianao no mpanampy ahy amin'ny fotoam-pahoriana, Tompo ô, rehefa tonga amiko ny ady eo amin'ny fiainana, avelao aho hahita anao ry Jesoa Tompo. Mivavaka aho fa hanatanjaka ahy avy any an-danitra ianao ary hanafaka ahy amin'ny olana mampidi-doza amin'ny anaran'i Jesosy.
  • Ray Tompo ô, azoko tsara fa ny fanahy dia mifehy ny vatana Jesosy Tompo ô, mivavaka aho mba hahazo ny fanahinao masina sy ny herinao Fantatro ihany koa fa ny ain'ny olona dia tsy afaka tsy misy fanahy. Mandà tsy ho voatariky ny fanahin'ny fitaka aho. Omeko fidirana amin'ny fanahinao amin'ny fiainako. Mivavaka aho mba hanaloka ny fanahiko amin'ny fanahinao amin'ny anaran'i Jesosy ny fiainako. Tompoko, manomboka izao, tiako ny hampianaranao sy hitarihanao ahy amin'ny làlana tsara haleha. Ny ampahany tokony hataoko mba hahombiazako amin'ny fiainana, ireo zavatra tokony hataoko hanatanterahana ny tanjon'ny fisiako, Jesosy Tompo, manampy ahy hanomboka hanao izany amin'ny anaran'i Jesosy.
  • Jesosy Tompo, ampahany amin'ny fitarihanao dia fahitana. Ny Baiboly milaza fa ny tsiambaratelon'ny Tompo dia miaraka amin'ireo matahotra Azy. Ry Jesosy Tompo ô, tiako ny manokatra ny masoko sy ny sofiko azoko ary avelao aho manomboka hahita sy handre aminao. Tiako ho ianao ilay mpanamory ny samboko, tiako ianao ho mpanamory ny fiainako, Tompo Andriamanitra ô, satria ny fanahin'Andriamanitra no nitarika an'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, Tompo mivavaka aho fa ny fanahinao dia hanomboka hitarika ahy amin'ny anaran'ny i Jesosy.
  • Dada ô, mandà ny hitera-doza amin'ny toe-javatra ratsy aho amin'ny anaran'i Jesosy. Tiako ianao manomboka hampiseho ahy ny zavatra hitranga. Fa voasoratra ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apostoly fa amin'ny faran'ny andro dia haidiko amin'ny nofo rehetra ny fanahiko, haminany ny zanakao lahy, hahita ny fahitana ny zatovolahy ary ny nofin'ny loholonao dia hanonofy. Tompo ô, tiako ny hampahafantarinao hatrany ny zavatra rehetra amiko, ilay fanambarana izay ho mpitari-dalana ho ahy hiaina fiainana tsara sy azo antoka ry Jesoa Tompo, arotsaho amiko ny fanahin'ny fanambaranao amin'ny anaran'i Jesosy.
  • Ry Jesosy Tompo ô, mangataka aho mba tsy hanananao fanampiana rehefa mila an'io indrindra aho. Raha fanampiana daholo izay afaka mamaha ny olako, ry Jesosy Tompo ô, avelao aho hahita anankiray. Avelao ny mpanampy hanodidina ahy na avaratra, atsinanana, andrefana ary atsimo, avelao aho hohodidinin'ny olona hanampy ahy amin'ny anaran'i Jesosy.
  • Ry Tompo Andriamanitra, rehefa handeha aho rahampitso, dia mivavaka aho fa hanomboka hitarika ahy ianao, mivavaka aho ho an'izay vonona ara-panahy hahatakatra rehefa miteny amiko ianao. Ampio aho hahafantatra anao ary hanome ahy ny fahasoavana hanomboka amin'ny fanarahana ny tolo-kevinao rehetra. Tsy mandà ny hanao zavatra miorina amin'ny fahalalana ananako eto an-tany Mivavaka aho mba hitarianao ahy amin'ny anaran'i Jesosy ianao.

dokam-barotra

AOKA ISIKA

Alefaso azafady e!
Ampidino azafady eto ny anaranao