Hevitra manohitra ny fihemorana

0
1517

Androany dia hifampiraharaha amin'ny vavaka isika fa tsy hihemotra. Nefa aloha, tsy maintsy takatrao ny atao hoe fihemorana mba hahafahanao mahalala mivavaka tsara. Ny fihemorana dia fihenana miharihary amin'ny haavon'ny fitomboan'ny olona iray. Mety hidika koa izany ny tsy fahafahan'ny olona iray mitsangana sy miaina mifanaraka amin'ny zavatra antenaina tokony hahatongavany. Ny fanahin'ny fihemorana dia tao amin'i Jakôba tamin'ny fotoana iray teo amin'ny fiainany, ary na dia teo aza ny faneken'Andriamanitra taminy ny hamorona firenena iray avy aminy, dia mbola niaina ambanin'io antenaina io ihany izy.

Rehefa nijanona ela loatra tamin'ny toerana iray na toerana manokana izahay, dia iharan'ny fihemorana isika. Tahaka ny nilazan'Andriamanitra ny Isiraelita ao amin'ny bokin'i Deoteronomia 1: 6-8, Jehovah Andriamanitsika niteny tamintsika tany Horeba ka nanao hoe: Efa nitoetra ela teto amin'ity tendrombohitra ity ianareo: Miverena, dia mankanesa any amin'ny tendrombohitra Amorita sy ny tany rehetra Manakaiky izany hatrany amin'ny tany lemaka amoron-tsiraka sy ny lohasaha sy atsimo ary amoron-dranomasina hatramin'ny tanin'ny Kananita sy Libanona ka hatramin'ny ony lehibe, dia ny ony Eofrata. Indro, efa natolotro eo anoloanao ny tany; midira ka lovao ny tany, izay nianianan'i Jehovah tamin'ny razanareo, dia i Abrahama sy Isaka ary i Jakôba homena azy sy ny taranany mandimby azy. Indraindray, mijanona ela loatra ao an-tanàna isika alohan'ny hidirantsika ao an-tanàna, fa tsy drafitr'Andriamanitra mihitsy ny hijanonantsika lava ao amin'ilay tanàna. Saingy ny fahavalo dia nanao izany tamin'ny alàlan'ny fanahin'ny fihemorana.

Ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainantsika dia ny hanombohantsika miaina amin'ny Sitrapon'Andriamanitra sy ny tanjon'Andriamanitra ho an'ny fiainantsika. Fa rehefa manomboka miaina ambanin'io fenitra io isika dia midika izany fa mifanena amin'ny toe-tsaina mihemotra isika. Io fanahy io dia hahatonga ny ezaky ny olona tsirairay tsy hisy dikany mandra-paharingany. Mandra-pahatonganao mamotika ny fanahin'ny fihemorana, hitohy handady ny fiainanao rehefa heverina fa avo amin'ny lanitra manidina ianao.

Ny fanahin'ny fihemorana dia hahatonga ny olona hahavita diany folo andro ao anatin'ny folo taona. Mba hiaina ny tena antony misy antsika dia tsy maintsy mandresy ny toe-tsaina mihemotra isika. Manome didy amin'ny hery amin'ny anaran'i Jesosy aho fa ny fanahin'ny fihemorana amin'ny fiainanao dia simba amin'ny anaran'i Jesosy. Ity torolàlana am-bavaka ity dia hahasoa anao ireo teboka vavaka ilaina amin'ny fanoherana ny fihemorana, ahazoanao antoka fa handalina azy tsara ianao.

Teboka amin'ny vavaka:

 • Ray Tompo ô, manimba ny fanahin'ny fihemorana rehetra amin'ny fiainako aho amin'ny afon'ny Fanahy Masina. Ny fanahin'ny fihemorana rehetra avy any an-tranon'ny raiko dia manapa-kevitra aho fa ho may ianao izao amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Ny lela ratsy rehetra izay mihemotra amin'ny fiainako dia mivavaka aho mba hirehitra amin'ny lela ankehitriny ny lela toy izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny bibilava mihemotra rehetra izay nalefa teo amin'ny fiainako hanelingelina ahy, dia mivavaka aho mba ho tonga aminao ny fahatezeran'ny Tompo amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Manome didy amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra aho, ny faminaniana ratsy rehetra momba ny fihemorana amin'ny fiainako dia tokony horavana amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga amin'ny fanoherana ny fanekempihavanana rehetra amin'ny fiainako aho, noho ny fanekena vaovao izay naseho tamin'ny ran'i Kristy, dia mandrava ny fanekena ratsy amin'ny anaran'i Jesosy aho.
 • Ny hery rehetra izay nivoady hametraka ahy maharitra amin'ny toerana iray, ny hery rehetra izay nandà tsy hamela ahy hitombo amin'ny fiainana, avy amin'ny hery amin'ny anaran'i Jesosy no hamelezana anao. Ny fahefana rehetra izay nandà tsy hamela ahy handeha ho any amin'ny voninahitro sy ny anjarako dia manapa-kevitra ny amin'ny afon'ny avo indrindra aho ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Ny mpanonofy ratsy rehetra izay nofinofisiny nametaka ahy tamina toerana iray manokana, ny mpanonofy ratsy rehetra izay nofinofisiko foana tamin'ny toerana iray, mivavaka aho mba ho fatin'ny torimaso anio amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Ny hery ara-tontolo iainana rehetra izay naharesy ny mponina amin'ity tontolo ity ka nahatonga azy ireo hanana fitomboana tsy maharitra, dia mivavaka aho mba hirehitra amin'izao fotoana izao amin'ny herin'i Jesosy.
 • Ny goavambe rehetra ao an-tranon'ny raiko izay nivoady hanidy ahy hatrany amin'ny vohitra dia mivavaka aho fa raha niankohoka teo anoloan'ny fiaran'ny fanekena ilay dragona, Tompoko, avelao horavana eo alohako amin'ny anaran'i Jesosy ny olona goavambe toy izany.
 • Ny hery tsy mitombina rehetra amin'ny fiainako dia mivavaka aminao aho mba hirehitra amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahy rehetra avy ao an-tranon'ny raiko na ao an-tranon'ny reniko izay efa tratry ny fiadan-tongotra dia manome didim-pitsarana hamaly anao aho ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Ny bokin'ny Salamo dia manambara fa rehefa miantso ny anaran'ny Tompo aho dia handositra ny fahavaloko. Ny fahavalo rehetra izay mikasa hihazona ny tany Egypta, ry ray Tompo ô, aza avela hamely azy ireo ny fahatezeranao fa tsy amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Ny lamba demoniaky ny fihemorana izay napetraky ny fahavalo ahy, dia mivavaka aho mba hirehitra izao ny akanjo toy izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny hery rehetra izay te-hanakorontana ny vaovaoko momba ny fahombiazana sy ny fahombiazako alohan'ny henoko dia manomboka mirehitra izao amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Fa voasoratra fa amin'ny hosotra dia ho very ny zioga rehetra. Manome didy aho fa ny ziogan'ny fihemorana amin'ny fiainako dia novonoina tamin'ny anaran'i Jesosy. Ray Tompo ô, mivavaka aho mba hosoraninao ho ahy ny fahombiazana sy ny fahombiazana ary hofoananao ny hery fihemorana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Ny nofy ratsy rehetra sy ny fahitana ny tsy fahombiazana sy ny tsy azo tanterahina dia aringako amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny soratra masina nampahafantatra ahy fa tsy misy zavatra tsy hainao atao, manapa-kevitra ny hiala amin'ny hery mankany amin'ny hery amin'ny anaran'i Jesosy aho.

dokam-barotra

AOKA ISIKA

Alefaso azafady e!
Ampidino azafady eto ny anaranao