Salamo 18 Midika andinin-teny araka ny andalana

0
11174

 

Androany isika dia hifampiresaka amin'ny Salamo 18 izay midika andininy isan-andininy. Ity salamo ity dia fitambaran'ny Thanksgiving ary fanombatombanana ny zavatra nataon'Andriamanitra sy ny zavatra azony natao. Raha tena takatrao ny toetran'Andriamanitra dia ho fantatrao ny tena zava-misy ao amin'ity salamo ity.

Mivavaka izahay mba ho eo am-pandinihana ity andinin-tsoratra masina ity dia hanokatra ny fahalalantsika amin'ny anaran'i Jesosy ny fanahin'ny tompo. Manome didy aho amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra, tsy hanana toerana ao an-tsaintsika amin'ny anaran'i Jesosy ny nofo. Ny fanahin'ny maha-Andriamanitra izay maneho ny zava-dalin'Andriamanitra dia hiasa miaraka amintsika rehefa mandroso amin'ny anaran'i Jesosy isika.

KJEREO IZAO IZAO REHETRA PRAYERGUIDE TV TANORA
AOKA IZANY

Tiako ianao, ry Tompo heriko. Jehovah no harambatoko sy batery fiarovana ho ahy ary Mpamonjy ahy; Andriamanitro, heriko, izay hitokiako; ny ampingako sy ny tandroky ny famonjena ahy ary ny tilikamboko avo. Hiantso an'ny Tompo aho, Izay mendrika hoderaina, Ka ho voavonjy amin'ny fahavaloko. Nanodidina ahy ny fahorian'ny fahafatesana, ary nampihorohoro ahy ny riaky ny olona ratsy fanahy. Nanodidina ahy ny fahorian'ny helo; nisakana ahy ny fandriky ny fahafatesana. Fony azom-pahoriana aho, dia niantso an'i Jehovah ka nitaraina tamin'Andriamanitro; nihaino ny feoko tao an-tempoliny Izy, ary ny fitarainako dia tonga teo an-tsofiny. Dia nihorohoro sy nihorohoro ny tany; Ary ny fanorenan'ny havoana dia nifindra ka nihozongozona, satria tezitra Izy. Nisy setroka nisavoana teo am-bavorony, ary afo avy teo am-bavany no nandevona; nisy vainafo nidedadeda teo. Ary Izy nanondrika ny lanitra, dia nidina Izy; ary aizina no teo ambanin'ny tongony. Ary nitaingina kerobima Izy, dia nanidina; eny, nanidina tamin'ny elatry ny rivotra izy. Ny maizina nataony fonenany; ny tranony manodidina azy dia rano maizina sy rahona matevon'ny lanitra. Tamin'ny famirapiratana teo alohany dia nandalo ny rahony matevina, dia havandra sy vainafo.


Ireo andininy vitsivitsy voalohany ireo dia nanasongadina ny herin 'Andriamanitra. Ny mpanao salamo dia nanambara ny fitiavany an'Andriamanitra noho ny zava-mahagaga nataon'ny Tompony. Nilaza izy fa nitalaho tamin'ny tompo tamin'ny fahoriany ary namonjy azy ny tompo. Tamin'ny herin'ny tànany ankavanana no nandraisany ny fahavalony.

Mahery vaika Andriamanitra ary vonona hamonjy ny olony foana Izy. Izay miantso ny anaran'ny Tompo dia tsy ho faty jirika. Rehefa ao anaty fahasahiranana isika, ity dia Salamo fanantenana ho antsika rehetra izay hain'Andriamanitra mahavonjy antsika amin'ny fahoriantsika. Mila miantso ny anarany fotsiny isika dia ho voavonjy.

Ary nampikotroka tany an-danitra ny Tompo, ary ny Avo Indrindra niloa-peo. Vato havandra sy vainafo. Ary nandefa ny zana-tsipìkany Izy ka nanely azy; ary nitifatra ny varatra ka nampifanaritaka azy ireo. Dia niseho ny fantson'ny rano, ary ny fanambanin'izao tontolo izao dia niseho noho ny teny mafy nataonao, Tompoko, tamin'ny fofofonain'ny fofonain'ny vavoronao Naninjitra ny tànany avy tany ambony Izy, dia nandray ahy Izy, nanintona ahy niala tamin'ny rano be. Nanafaka ahy tamin'ny fahavaloko mahery Izy sy tamin'izay nankahala ahy, satria tsy leoko ireny. Nisakana ahy tamin'ny andro nahitako loza ireny, nefa Jehovah no niaro ahy. Ary nitondra ahy nivoaka ho any amin'ny malalaka Izy; namonjy ahy Izy, satria tiany aho. Novalian'ny Tompo araka ny fahamarinako aho; Araka ny fahadiovan'ny tanako no namaliany ahy. Fa nitandrina ny lalan'i Jehovah aho ka tsy mba nanao ratsy hialana tamin'Andriamanitro. Fa teo anatrehako ny fitsarany rehetra, ary ny lalàny tsy mba nampialaiko tamiko. Ary tsy nanan-tsiny taminy aho sady niaro tena tsy ho azon'ny fahotako. Ary noho izany ny famalian'ny Tompo ahy dia araka ny fahamarinako, dia ny fahadiovan'ny tanako teo imasony.

Reko fa maro ny fahorian'ny marina nefa mahatoky ny Tompo hamonjy azy amin'izany rehetra izany. Haringany amin'ny havandra vaventy sy vainafo ny fahavalonao. Na izany aza, ny olona dia tsy maintsy mahatoky amin'ny Tompo ary ho marina. Ny ampahany iray amin'ny soratra masina dia nilaza fa Andriamanitra dia hamaly soa anao araka ny fahamarinako sy ny fahadiovako eo an-tanako.

Tsy maintsy ataontsika antoka fa madio ny asan'ny tànantsika. Ny soratra masina dia milaza fa raha sitrak'Andriamanitra ny fomban'ny olona, ​​dia hataony mahita fitia eo imason'ny olona. Rehefa sitraky ny ray ny fombantsika, dia hahita sitraka tsy eo imason'ny olona ihany isika fa eo imason'Andriamanitra koa.

Ny olona miantra no isehoanao famindram-po; olona marina no hisehoanao fa marina; Ny madio no isehoanao fa madio; ary ny mpiolakolaka kosa no isehoanao fa mpivadika. Fa hamonjy ny olona ory ianao; Fa hampidina ny fijery avo ianao. Fa hampirehitra ny jiroko ianao; Jehovah Andriamanitro no hampahazava ny fahamaizinako. Fa ianao no ahazoako mitsarapaka hamely ny miaramila iray toko; ary Andriamanitro no ahazoako mitsambikina mihoatra ny manda. Raha ny amin'Andriamanitra, dia marina ny làlany; ny tenin'i Jehovah dia voazaha toetra amin'ny memy; Izy no ampingan'izay rehetra matoky azy. Fa iza no Andriamanitra afa-tsy ny Tompo? Ary iza no vatolampy afa-tsy Andriamanitsika? Andriamanitra no misikina hery amiko ary manao ny fomba lavorary. Manao ny tongotro ho tahaka ny an'ny dieravavy Izy ka mampitoetra ahy eo amin'ny fitoerako avo. Mampianatra ny tanako hiady Izy, ka mahahenjana tsipika vy ny sandriko. Nomenao ahy ny ampingan'ny famonjenao; ary ny tananao ankavanana manohana ahy, ary ny fahamoram-panahinao no mahalehibe ahy.

Mitondra antsika toy ny fomba itondrantsika ny hafa Andriamanitra. Fantatrao ny ampahany amin'ny vavaky ny tompony dia nanambara fa mamela ny helokay tahaka ny amelanay ny helokay. Rehefa mamela ny heloky ny olon-kafa isika dia hamela ny helontsika koa Andriamanitra. Toy izany koa rehefa maneho famindram-po amin'ny olon-kafa isika, Andriamanitra dia hamindra fo amintsika koa.

Ireo andininy ireo dia nanambara fotsiny ny fifandraisan'Andriamanitra amintsika rehefa maneho ny tenantsika eo anatrehany isika.

Halalahinao ny lalana hodiaviko, ka tsy mangovitra ny tongotro. Manenjika ny fahavaloko aho ka mahatratra azy; ary tsy niverina aho mandra-pahalany ritrany. Naratraiko izy, ka tsy afa-nitsangana izy; lavo teo ambanin'ny tongotro izy. Fa nampisikinao hery ahy hiady aho; nampanaiky ahy ny fahavaloko aho. Nomenao ahy ny hatoky ny fahavaloko; mba haringako izay mankahala ahy. Nitaraina izy ireo, nefa tsy nisy namonjy, na dia tamin'i Jehovah aza, fa tsy novaliany izy. Ary nokapohiko toy ny vovoka entin'ny rivotra izy, dia nariako toy ny vovoka eny an-dalambe izy. Nanafaka ahy tamin'ny fifanoheran'ny olona Hianao; ary nataonao lohan'ny firenena aho; firenena tsy fantatro no hanompo ahy. Raha vao mahare ny momba ahy izy, dia manoa ahy: ny olon-kafa hanoa ahy. Ny hafa firenena dia mihaketraka ka miala amin-kovitra avy eo akaikin'ny tranony akaiky. Velona ny Tompo; ary isaorana anie ny vatolampiko; ary hasandratra Andriamanitry ny famonjena ahy. Andriamanitra no manome famaliana ho ahy ka mampanaiky ny olona ahy. Manafaka ahy amin'ny fahavaloko Izy; eny, manandratra ahy ho ambonin'izay mitsangana hanohitra ahy, ary mamonjy ahy amin'ny olon-dozabe. Ary noho izany dia hidera anao eo amin'ny jentilisa aho, Tompo ô, ary hankalaza ny anaranao. Manome famonjena lehibe ho an'ny mpanjakany izy; ary mampiseho famindram-po ho an'ny voahosony, ho an'i Davida sy ny taranany mandrakizay.

Noho ny fitahiana lehibe sy ny fanafahana an'ny Tompo dia misaotra an'Andriamanitra ny mpanao salamo. Ny Thanksgiving dia mamoha ny varavaran'ny fahombiazana mihoatra ny natiora ho antsika. Rehefa misaotra ny Tompo isika dia mamaha fitahiana hafa izay mbola havoaka ho antsika.

KJEREO IZAO IZAO REHETRA PRAYERGUIDE TV TANORA
AOKA IZANY
Previous lahatsoratraSalamo 78 Ny dikan'ny hoe Andininy
Next lahatsoratraAndinin-tsoratra masina 5 tsy maintsy tsiahivinao sy ny antony
Ny anarako dia Pastor Ikechukwu Chinedum, Lehilahin'Andriamanitra aho, izay mazoto amin'ny fihetsik'Andriamanitra amin'izao andro farany izao. Mino aho fa Andriamanitra dia nanome hery ny mpino tsirairay tamin’ny lamin’ny fahasoavana hafahafa mba hanehoana ny herin’ny Fanahy Masina. Mino aho fa tsy misy kristiana tokony ho voagejan’ny devoly, manana Hery hiaina sy handeha amin’ny fanapahana isika amin’ny alalan’ny Vavaka sy ny Teny. Raha mila fanazavana fanampiny na torohevitra dia azonao atao ny mifandray amiko amin'ny everydayprayerguide@gmail.com na miresaha amiko amin'ny WhatsApp sy Telegram amin'ny +2347032533703. Tiako koa ny manasa anao hiditra ao amin'ny Vondrona Vavaka Mahery 24 Ora ao amin'ny Telegram. Tsindrio ity rohy ity raha te hiditra izao, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ . Hotahian'andriamanitra anie ianao.

AOKA ISIKA

Alefaso azafady e!
Ampidino azafady eto ny anaranao

Mampiasa Akismet ity tranonkala ity mba hampihenana spam. Fantaro ny fomba amoahanao ny angona fanehoanao.