10 Vavaka Famaliana Amin'ny Fanafihan'ny Fahavalo

5
20006

Androany isika dia hiatrika vavaka valifaty 10 amin'ny fanafihan'ny fahavalo. Mivavaka mandrakariva amin’Andriamanitra isika mba hiady ho antsika sy hiady ho antsika. Tsarovy ny fomba ivavahantsika mandrakariva mba hamaly faty antsika Andriamanitra. Na dia ny Andriamanitsika aza efa nampanantena fa hisy arivo ho lavo eo ankaviantsika, ary alinalina eo ankavanantsika, fa hanatona antsika izao. Na dia teo aza ny fikasan’i Saoly Mpanjaka hamono an’i Davida, dia mbola nanana azy Andriamanitra fandresena noho i Saoly.

Andeha hovakiantsika ny andinin-teny eto ambany;

Andininy ao amin'ny Baiboly hivavahana mba hamaly faty

KJEREO IZAO IZAO REHETRA PRAYERGUIDE TV TANORA
AOKA IZANY

Salamo 35:1-28 1 Tompo ô, tohero izay manohitra ahy, ary miadia izay miady amiko. Raiso ny ampinganao sy ny fiadianao, avia hamonjy ahy. Asandrato ny lefonao sy ny ady amin'izay manenjika ahy; Ho resy sy ho afa-baraka anie izay mitady hamono ahy! Ho tahaka ny mololo tsofin'ny rivotra anie izy, satria manenjika azy ny anjelin'ny Tompo! Aoka ho maizina sy malama ny lalany, raha hamely azy ny Anjelin'i Jehovah! Nanao fandrika tsy nisy antony izy ireo, ka nihady lavaka mba hisambotra ahy. Fa ho azon'ny fandringanana izy, raha tsy fantany; ho voafandriky ny tenany ihany izy, ka ho ringana. Dia ho faly amin'i Jehovah aho; Ho faly aho satria namonjy ahy Izy. Amin'ny foko rehetra no hitenenako amin'i Jehovah hoe: Tsy misy tahaka Anao; miaro ny osa amin'ny mahery Hianao, ary ny malahelo amin'ny mpampahory. Ny olon-dratsy dia mijoro vavolombelona manohitra ahy ary miampanga ahy amin'ny heloka izay tsy fantatro akory. Mamaly ratsy ny soa izy, ka rendrika aho. Fa raha narary izy ireo, dia nitafy fisaonana aho, tsy nanana hanina aho; nivavaka niondrika aho, tahaka ny hivavaka ho an’ny sakaiza na ny rahalahy. reny. Fa nony azom-pahoriana aho, dia faly izy rehetra, ary nitangorona mba haneso ahy; Tahaka ny maneso ny kilemaina no ijerijery ahy amin'ny fankahalana. Tompo ô, mandra-pahoviana no mbola hitsinjovanao fotsiny? Dia hisaotra Anao eo amin'ny fiangonan'ny olonao aho; Hidera Anao eo anatrehan'izy rehetra aho. Aoka tsy hifaly amin'ny fahareseko ny fahavaloko, dia ny mpandainga; ary aoka izay mankahala ahy tsy amin'antony no hiravoravo amin'ny fahoriako. Tsy miteny amin'ny fomba sariaka izy ireo, fa mamorona lainga isan-karazany momba ny olona tia fihavanana. Niampanga ahy izy ireo, nihiaka hoe: “Hitanay ny nataonao!” Fa Hianao, Jehovah ô, no nahita izany. Koa aza mangina, Tompo ô; aza manalavitra ny tenanao! Mifohaza, Jehovah ô, ka vonjeo aho; Mitsangàna, ry Andriamanitro ô, ka alaharo ny teniko. Marina Hianao, Jehovah ô, ka lazao fa tsy manan-tsiny aho; ary aza avela hifalian'ny fahavaloko aho. Aza avela hanao anakampo izy ireo hoe: “Esorinay izy! Aoka ho resy sy ho very hevitra izay mifaly amin’ny fahoriako, ary hosaronan’ny henatra sy ny fahafaham-baraka izay milaza ho tsara noho izaho. Enga anie izay te hahita ahy ho afaka amin'ny fifaliana, ka hanao hoe: "Endrey ny halehiben'i Jehovah, ka sitrak'i Jehovah ny fahombiazan'ny mpanompony."


Rehefa avy nandray ny soratra masina etsy ambony dia mivavaha miaraka amiko ireto vavaka ireto.

Ireo ivom-bavaka

 • Tompo Andriamanitra ô, misaotra ny anaranao masina aho noho ny fahasoavanao nomenao ahy. Misaotra Anao aho noho ny fitahiana sy ny fanomezana aina nosokafanao ho ahy, Tompo ô, manandratra ny anaranao masina aho. Ray amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra anao aho noho ny fahafahana iray hafa hifampiresaka aminao sy hiresaka aminao ho mpandova anao, misaotra anao noho ny fitiavanao ahy loatra. zavatra maro, noho ny famindram-po tsy tambo isaina toy ny ranomasina, dia misaotra Anao aho Tompo. Isaky ny mahita andro firavoravoana aho dia misaotra anao Tompo, noho ny valim-bavaka nataoko dia mankasitraka, noho ny zavatra maro nataonao, ny zavatra hataonao ary ny mbola hataonao.
 • Tompo ô, misaotra ny anaranao masina aho fa na dia mbola tsy nanomboka nivavaka aza dia efa voalamina ho ahy ny raharahako. Mankalaza ny anaranao Mpanjakan'ny mpanjaka aho satria efa nanomboka niady ho ahy ianao na dia mbola tsy nanomboka nivavaka aza. Tompo ô, misaotra anao aho noho ny famindram-ponao. ary ny hatsaram-panahy feno fitiavana amiko, misaotra anao aho noho ny fahafahana nomenao ahy mba hangataka amin'ny anaranao, isaorana anie ny anaranao Jesosy Kristy Tompo.
 • Jesosy Tompo na ahoana na ahoana dia mety tsy nanana ny voninahitrao izay mety ho sakana eo aminao sy mt vavaka, ry Jesoa Tompo ô, mangataka aminao aho mba hamela ahy, sasao amin'ny zanako aho, diovy aho Tompo, raha miditra amin'ity vavaka ity aho. Tsy hitako izay angatahiko fa ny fitarihan'ny fanahy masina no angatahiko, ny fanahy masina no mitarika ahy, aza avela hivavaka foana aho.
 • Ray ô, ahinjiro amin'ireo aorian'ny fiainako ny tananao famaliana ary tanteraho ny famalianao sy ny fitsaranao lehibe aminy, amin'ny anaran'i Jesosy. Ray ô, poteho ny tanana sy ny feo ratsy rehetra miady amin'ny anjarako be voninahitra, amin'ny anaran'i Jesosy mahery. Ray ô, raiso ny ady rehetra amin'ny fiainako ary omeo fandresena tanteraka aho amin'ireo rehetra miady amiko, amin'ny anaran'i 
 • Jesosy. Ray ô, apetraho ary vonoy ny zana-tsipìkan'ny fahafatesanao amin'izay rehetra manaraka ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy. Ray ô, manapa-kevitra aho fa haverina amin'izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy ny asan'ny ratsy rehetra, avelao ny afonao amin'izay rehetra miady amiko ary alefaso amin'izy ireo ny zana-tsipìka fandringananao, amin'ny anaran'i Jesosy. Ray ô, avelao ny hery rehetra voatendry hanohitra ny fahatsarako sy ny fanandratana an'Andriamanitra ho faty amin'ny zana-tsipìkan'Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Ry Andriamanitry ny afo ô, avelao ny afonao lehibe amin'ny fanangonana ratsy rehetra sy ny fikomiana izay napetraky ny devoly handringana ahy amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Ny mpianakavy ratsy rehetra dia mandeha lavitra mba handrava ny hoaviko, handrava ny hoaviko, Tompo ô, mitsangàna noho ny amiko, ka miadia amin'ny adiko, Ray ô, omeo rariny aho Tompo ô, raiso ny fikasan'ny devoly ho an'ny olon-dratsy rehetra amin'ny fiainako, Tompo Jesosy ô. Atolory an'i Saoly ny ain'i Davida Mpanjaka, aza omena fahafahana handresy ahy ny fahavalo, aza omeo fahafahana handringana ahy ny fahavaloko fa avelao ny tananao afo amin'izy ireo ary handringana azy tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Ny Goliata rehetra avy amin'ny ray aman-dreniko izay mikasa ny handringana Ahy, Ray dia aringano tahaka ny nataonao tsy nanan-kery teo anatrehan'i Davida, Andriamanitra ô, omeo rariny aho Tompo ô, Tompo ô, tohero izay manohitra ahy, Tompo ô, miadia izay miady amiko.
 • Ry Jesosy Tompo ô, ny teninao milaza fa na iza na iza manozona dia ho voaozona, izay manozona ahy sy miandry hahita ny fahalavoako dia ho ringana amin'ny anaran'i Jesosy. Aza omena fahefana amin'ny fiainako ny fahavalo, hanafoana ny drafitry ny devoly rehetra aho anio amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Ray ô, avereno amin'ny afo indray mandeha ny faharatsian'ny ratsy amin'ny anaran'i Jesosy, miadia izay miady amiko ary alefaso amin'ny fahavaloko ny zana-tsipìkan'ny fahafatesanao amin'ny anaran'i Jesosy. Ray ô, avelao ny hery rehetra voatendry hanohitra ny fahatsarako sy ny fanandratana an'Andriamanitra ho faty amin'ny zana-tsipìkan'Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy. 
 • Ray ô, manarona ny tenako amin'ny ran'i Jesosy aho, amin'ny ran'i Jesosy, mitsangana ary mandiso fanantenana ny drafitra sy ny tanjon'ireo izay manaraka ny fiainako sy ny tanjoko, amin'ny anaran'i Jesosy. 
 • Ray ô, mitsangàna amin'ny famindram-ponao sy ny herinao ary valio ny fahavaloko izay manaraka ny anjarako be voninahitra, amin'ny anaran'i Jesosy. Ray miaro ahy ary aza avela ho tanora amin'ny anaran'i Jesosy. Avelao aho ho velona hanambara ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Mamindrà fo amin'ny fiainako ary apetraho eo anoloanao ny lalako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo lehibe. Misaotra Jesosy Tompo fa namaly ny vavaka nataonao tamin'ny Anarana Sarobidy Jesosy, AMEN.

KJEREO IZAO IZAO REHETRA PRAYERGUIDE TV TANORA
AOKA IZANY
Previous lahatsoratra5 famantarana ny fanafihana ara-panahy
Next lahatsoratraAhoana no hivavahana Salamo 91 ho fiarovana ny ankohonanao
Ny anarako dia Pastor Ikechukwu Chinedum, Lehilahin'Andriamanitra aho, izay mazoto amin'ny fihetsik'Andriamanitra amin'izao andro farany izao. Mino aho fa Andriamanitra dia nanome hery ny mpino tsirairay tamin’ny lamin’ny fahasoavana hafahafa mba hanehoana ny herin’ny Fanahy Masina. Mino aho fa tsy misy kristiana tokony ho voagejan’ny devoly, manana Hery hiaina sy handeha amin’ny fanapahana isika amin’ny alalan’ny Vavaka sy ny Teny. Raha mila fanazavana fanampiny na torohevitra dia azonao atao ny mifandray amiko amin'ny everydayprayerguide@gmail.com na miresaha amiko amin'ny WhatsApp sy Telegram amin'ny +2347032533703. Tiako koa ny manasa anao hiditra ao amin'ny Vondrona Vavaka Mahery 24 Ora ao amin'ny Telegram. Tsindrio ity rohy ity raha te hiditra izao, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ . Hotahian'andriamanitra anie ianao.

Fanontaniana 5

 1. tiako ny hevitrao amin'ny herin'ny vavaka Te-hividy boky avy aminao aho izay misy ny vavaka sy vavaka ao anatiny, miangavy anao mivavaha ho ahy misaotra anao ary Andriamanitra hitahy

 2. Pensez vous, apres la mort et la resurrection de Jesus, un croyant peut prier contre ses ennemis comme vous le faites? Les incroyants en font autant. Si vous etes au service du Christ, il saura vous garder et proteger tout ce qui est votre. Paix.

  Angel, Etazonia.

AOKA ISIKA

Alefaso azafady e!
Ampidino azafady eto ny anaranao

Mampiasa Akismet ity tranonkala ity mba hampihenana spam. Fantaro ny fomba amoahanao ny angona fanehoanao.