Vavaka fisaorana noho ny Fitiavan'Andriamanitra tsy miova

1
109

Androany isika dia hiresaka momba ny Vavaka fisaorana noho ny fitiavan'Andriamanitra tsy tapaka.

Ny fankasitrahana dia hery ara-panahy izay manome hery anao hiakatra any amin'ny avo kokoa. Rehefa Kristianina feno fankasitrahana sy feno fankasitrahana ianao, dia misy hery mihoatra ny natoraly mahery avy any an-danitra izay mahatonga ny zavatra hiasa ho anao araka ny tokony ho izy. Tsy ho maina mihitsy ianao amin’ny fisaorana mandrakariva ( Salamo 89:20-24 ). Rehefa misaotra an’Andriamanitra ianao dia manome voninahitra ny Anarany, Salamo 50:23. Ny fisaorana dia manana hery hitondra fampaherezana ho an’izay mijoro ho vavolombelona ary manampy amin’ny fananganana fahatokiana bebe kokoa an’Andriamanitra.

Mety ho tianao koa ny mamaky: Andininy 20 ao amin'ny Baiboly hovakiana rehefa mahatsiaro ho tsy tia ianao

KJEREO IZAO IZAO REHETRA PRAYERGUIDE TV TANORA
AOKA IZANY

Nampahery an’i Davida, rehefa nijoro ho vavolombelona tamin’i Saoly ny amin’ny niadiany tamin’ny liona sy ny bera. Nilaza izy fa tsy ho olana i Goliata. Ny fisaorana dia manampy anao hahazo fitahiana bebe kokoa satria mamporisika an'Andriamanitra hampitombo ny fitahianao izany satria fantany fa hisaotra Azy tokoa ianao.


Ny fisaorana dia mahafeno fepetra ho amin'ny asa fankasitrahana hafa avy amin'Andriamanitra. Ny fijoroana ho vavolombelona dia manolo-tena hanao bebe kokoa an’Andriamanitra. Manosika ny mpijoro vavolombelona ho amin'ny haavony lehibe izany. Avotsotra ny tanjaka sy ny herim-po, rehefa misaotra an’Andriamanitra ianao.Ny fahatsapana sy fanehoana fankasitrahana dia tsara ho antsika. Toy ny ray hendry rehetra, dia tian’Andriamanitra ny hianarantsika ny ho feno fankasitrahana noho ny fanomezana rehetra nomeny antsika.

Tena mahasoa antsika ny mampahatsiahy fa ny zavatra rehetra ananantsika dia fanomezana avy Aminy. Raha tsy misy fankasitrahana dia lasa tsy mahay mankasitraka sy tsy mahay mankasitraka isika. Manomboka mino isika fa nahavita samirery ny zava-drehetra izay mety hahatonga ny reharehantsika. Ny fisaorana an'Andriamanitra noho ny fitiavany tsy tapaka dia mitazona ny fontsika hifandray tsara amin'ilay Mpanome ny fanomezana tsara rehetra. Ny fisaorana koa dia mampahatsiahy antsika ny habetsahan’ny zavatra ananantsika. Mora amin’ny fitsiriritana ny olombelona.

Mirona hifantoka amin’izay tsy ananantsika isika. Amin’ny alalan’ny fisaorana hatrany no ampahatsiahivina antsika ny habetsahan’ny zavatra ananantsika. Rehefa mifantoka amin’ny fitahiana isika fa tsy ny faniriana, dia sambatra kokoa. Rehefa manomboka misaotra an’Andriamanitra isika noho ireo zavatra izay heverintsika ho tsy misy dikany dia miova ny fomba fijerintsika. Tsapantsika fa tsy ho nisy mihitsy isika raha tsy nisy ireo fitahiana feno famindram-pon’Andriamanitra.

FIVAVAHANA VAVAKA

 • Tompo ô, misaotra anao aho noho ny tsy namelanao ny nofinofy ratsy nananako ho tonga amin’ireo iray tampo amiko, ankalazaina amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompo.
 • Misaotra Jesosy fa namarana ny rivotra ratsy rehetra teo amin'ny fianakaviako sy ny fiainako, ny voninahitra rehetra ho anao, amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Misaotra anao Jesosy tamin'ny nandaminana ny Mpanampy ho an'ny fianakaviako amin'ny dingana tetezamita rehetra amin'ny fiainantsika, ho anao ny voninahitra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Ray ô, misaotra anao aho noho ny tsy namelanao ny drafitry ny mpiara-miasa amiko ho tanteraka, ho tanteraka amin'ny fiainako, ny voninahitra rehetra ho anao amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Ray ô, misaotra anao aho noho ny nametrahanao ny fahavaloko rehetra ho henatra tanteraka, ankalazaina amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Tompo ô, misaotra anao aho fa namafa ny ranomasoko rehetra sy namaha ny fanamby sarotra rehetra ho ahy, isaorana anie ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Ray dia mankasitraka ny hoavy tsara nomaninao ho an'ny fianakaviako aho, voninahitra rehetra ho anao amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Ray ô, misaotra anao aho tamin'ny nanaovako ny fianakaviako hanana toerana maharitra, mba hantsoinay ny anay, voninahitra rehetra ho anao amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Ray ô, misaotra anao aho nanome ahy sy ny fianakaviako ny fanirian'ny fonay rehetra araka ny sitraponao ho an'ny fiainanay, amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Misaotra Jesosy noho ny nanaisotra ny aretina sy ny henatra ary ny fahantrana tamin'ny fiainako, voninahitra rehetra ho anao amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Ray ô, misaotra anao aho nanampy ny fianakaviako handresy ny aretina mahafaty, ankalazaina amin'ny anaran'i Jesosy mahery.
 • Misaotra Jesosy fa nanome ahy fiadanana na dia teo afovoan'ny fahavalo aza, ny voninahitra rehetra ho anao amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Ray misaotra anao aho noho ny fahasoavana lehibe nomenao ny fianakaviako ho isan'ny fianakavian'i Kristy, isaorana anie ny anaranao masina amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Misaotra Jesosy noho ny famonjena ny fanahinay, ny voninahitra rehetra ho Anao amin'ny anaran'i Jesosy.
 •  Isaorana anie ny anaranao masina Tompo noho izay rehetra nataonao, fa izay rehetra ataonao sy mbola hataonao ho anay, dia hankalazaina amin'ny anaran'i Jesosy Tompontsika.
 • Misaotra Jesosy noho ny nanekenao ny fisaoranay tamin'ny anaran'i Jesosy.
 • Tompo ô, misaotra Anao izahay noho ny fahasoavanao tsy mitsahatra amiko sy ny fianakaviako, misaotra Anao noho ny nanehoanao famindrampo lehibe taminay na dia teo aza ny ezaka nataon’ny fahavalonay, ho Anao ny voninahitra rehetra amin’ny anaran’i Jesosy.
 • Ray ô, misaotra anao aho noho ny famindram-ponao lehibe tamin'ny fianakaviako, izay niaro anay tamin'ny fahafatesana sy ny alahelo, omeko ny voninahitra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Tompo ô, misaotra anao aho namerina ny fanambadiako taorian'ny ratsy rehetra nataon'ny fahavalo tamiko, Anao ny voninahitra rehetra Ray. 
 • Ray misaotra anao aho noho ny orinasa nomenao ahy sy ny fianakaviako, misaotra anao nampianatra ny tananay mba hahazoana tombony sy hitondra fitomboana lehibe ho an'ny fianakaviana, isaorana anie ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Ray ô, misaotra Anao aho fa manana drafitra tsara ho ahy sy ny fianakaviako Ianao, ary mino tokoa izahay fa ny torohevitrao ihany no hijoro ho an’ny fianakaviako amin’ny anaran’i Jesoa Kristy.
 • Misaotra anao aho Tompo noho ny nanakorontana ny eritreritry ny ratsy fanahy teo amin'ny fiainako sy ny fianakaviako, voninahitra rehetra ho anao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo.
 • Misaotra anao aho nanome henatra ny fahavalo teo amin'ny fiainako sy ny fianakaviako, misaotra Jesosy .Misaotra Jesosy nanome lalana ho anay na dia very aza ny fanantenana rehetra, ary ny toherina rehetra nanohitra anay, isaorana anie ny anaranao masina amin'ny mahery. ny anaran’i Jesosy Kristy.
 • Ray ô, misaotra anao aho noho izay rehetra voatendry ho tonga amiko mba hitahiana ahy sy ny fianakaviako, ny voninahitra rehetra ho anao amin'ny anaran'i Jesosy.
 • Misaotra Jesosy Tompo fa naniraka ny anjelinao hiandraikitra sy hiaro ahy amin'ny lalako rehetra.
 • Andriamanitra lehibe isaorana anie ny anaranao masina noho ny fitiavanao tsy mitsahatra, misaotra noho ny Fitiavana ahy fatratra.
 • Misaotra Jesosy fa naniraka ny Zanakao Lahitokana ho faty teo amin’ny hazo fijalian’i Kalvary Ianao ho famelana ny heloko
 • Misaotra an'Andriamanitra be voninahitra fa fialofako sy fiarovana mafy ho ahy; Andriamanitro izay itokiako.
 • Misaora anao Tompo aho noho ny nitsangananao ka nampiely ny fahavaloko.
 • Misaotra Jesosy fa niaro ahy ny fivoahana sy ny fidiranao hatramin'izao ka ho mandrakizay.
 • Isaorana anie ny anaranao masina nitondra ahy ho amin’ny toerana fahamatorana sy fiainana lalindalina kokoa.
 • Noho ny fanomezako izay ilaiko rehetra araka ny harenao amin'ny voninahitra ao amin'i Kristy Jesosy, dia mankasitraka aho.
 • Noho ny famadihana ny fijaliako ho fandresena, ny ratrako ho kintana ary ny fanaintainako ho azo, dia misaotra anao aho Tompo.
 • Mba hahatonga ny maizina rehetra amin'ny fiainako handray ny fahazavanao, misandrata Jesosy Tompo.
 • Miantoka fa ny fanahin'ny fampitahorana sy ny fampahoriana rehetra eo amin'ny fiainako dia miaritra faharesena Misaotra Jesosy
 • Misaotra Jesosy fa nanitatra ny morontsiraka ara-bola, ara-panahy, ara-panambadiana ary ara-batana.
 • Andriamanitra ianteherana, misaotra anao nanome ahy ny fananany na aiza na aiza alehan'ny faladiako 
 • Misaotra anao izy nanao lalana ho ahy izay toa tsy misy lalana
 • Fa mandrenesa ny teniko sy mandinika ny fisentoako, mihaino ahy mandrakariva, noho ny famindram-ponao tsy tambo isaina tahaka ny fasika any an-dranomasina, noho ny fitiavanao tsy misy fepetra, Jesosy Tompo ô, mankasitraka aho.
 • Misaotra an'i Jesosy nanao vato misakana teo amin'ny fiainako ho tohatra.
 • Misaotra Jesosy noho ny hatsaram-ponao sy ny famindram-ponao nanaraka ahy nandritra ny androm-piainako rehetra
 • Misaotra Tompo fa niady tamin'izay miady amiko.
 • Isaorana anie ny anaran'ny Tompo fa nampitondrainy soa isan'andro ho ahy isan'andro.

 

KJEREO IZAO IZAO REHETRA PRAYERGUIDE TV TANORA
AOKA IZANY
Previous lahatsoratraTeboka am-bavaka ho an'ny fandrosoana haingana
Next lahatsoratraTeboka am-bavaka mba hamerenana amin'ny laoniny ny voninahiny sy ny fitahian'Andriamanitra
Ny anarako dia Pastor Ikechukwu Chinedum, Lehilahin'Andriamanitra aho, izay mazoto amin'ny fihetsik'Andriamanitra amin'izao andro farany izao. Mino aho fa Andriamanitra dia nanome hery ny mpino tsirairay tamin’ny lamin’ny fahasoavana hafahafa mba hanehoana ny herin’ny Fanahy Masina. Mino aho fa tsy misy kristiana tokony ho voagejan’ny devoly, manana Hery hiaina sy handeha amin’ny fanapahana isika amin’ny alalan’ny Vavaka sy ny Teny. Raha mila fanazavana fanampiny na torohevitra dia azonao atao ny mifandray amiko amin'ny everydayprayerguide@gmail.com na miresaha amiko amin'ny WhatsApp sy Telegram amin'ny +2347032533703. Tiako koa ny manasa anao hiditra ao amin'ny Vondrona Vavaka Mahery 24 Ora ao amin'ny Telegram. Tsindrio ity rohy ity raha te hiditra izao, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ . Hotahian'andriamanitra anie ianao.

1 Comment

AOKA ISIKA

Alefaso azafady e!
Ampidino azafady eto ny anaranao

Mampiasa Akismet ity tranonkala ity mba hampihenana spam. Fantaro ny fomba amoahanao ny angona fanehoanao.