Alatsinainy, May 29, 2023
HomeTeboka am-bavakaTeny mahery vaika ho an'ny volana Oktobra

Teny mahery vaika ho an'ny volana Oktobra

Androany dia hiresaka momba ny teny mahery vaika ho an'ny volana oktobra isika

Andriamanitra no nitondra antsika hatramin'izao. Hatramin'ny fiandohan'ny taona dia manana ny antony rehetra hankasitrahantsika ny Tompo isika noho ny fahagagana tamin'ny fahatongavan'ny volana hafa. Mila mandray fahefana isika amin'ity volana ity izay hanampy antsika sy hiaro antsika tsy ho voatafika ara-panahy sy ho voatelin'ny ratsy fanahy, ny fiarovan'Andriamanitra dia hitoetra mandrakariva ao an-tokantranontsika amin'ny anaran'i Jesosy.

Azonao atao koa ny mamaky: Andininy 20 ao amin'ny Baiboly hivavaka ho an'ny fanentanana amin'ity volana ity

KJEREO IZAO IZAO REHETRA PRAYERGUIDE TV TANORA
AOKA IZANY

Tokony hanomboka haminany izany isika;


Ny zava-drehetra dia hiara-hiasa hahasoa ahy sy ny fianakaviako amin'ity volana ity, amin'ny anaran'i Jesosy.

Mahazo hery hiaina fiainana masina aho amin'ity volana ity, amin'ny anaran'i Jesosy.

Ny Fanahin'i Kristy izay mitoetra ato anatiko, dia mampatanjaka ny vatako, amin'ny anaran'i Jesosy.

Tsy misy herin'ny haizina afaka manongotra ahy amin'ny tànan'Andriamanitra amin'ity volana ity, amin'ny anaran'i Jesosy.

Manana hery aho amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy.

Mitaky ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ato anatiko aho amin'ity volana ity, amin'ny anaran'i Jesosy.

Nohavaozin'ny tenin'ny Tompo isan'andro ny saiko, amin'ny anaran'i Jesosy.

Feno finoana an’Andriamanitra aho. Tsy misalasala aho. Tsy miasa amin'ny tsy finoana aho, amin'ny anaran'i Jesosy.

Raha mihinana na misotro zavatra mahafaty na manimba aho, dia tsy handratra ahy izany, amin'ny anaran'i Jesosy.

Ny Fanahin'Andriamanitra dia mpitari-dalana ho ahy, amin'ny anaran'i Jesosy.

Mivavaha ho an'ny fiangonanao eo an-toerana, ny Mpitandrina ary ny Mpitandrina

TENY MAHERY

 1. Raiko ô, amin'ny maha-eto ahy anio, avelao ho tonga amiko ny fanosorana ho an'ny fahatapahana tsy mahazatra, amin'ny anaran'i Jesosy.
 2. Na inona na inona ratsy alevina hamelezana ahy, dia tsy ho tafita velona amin'ny fahatezeran'ny Andriamanitr'i Elia eto anio, amin'ny anaran'i Jesosy.
 3. Ry lehilahy mahery mampiasa ny tany hanemorana ny fanehoako, mihainoa ny tenin'ny Tompo; ny tany, hisokatra sy hitelina anao anio, amin'ny anaran'i Jesosy.
 4. Ny hery ratsy ao an-tranon'ny raiko, mampiasa ny singa hanozonana ny fianakaviako, dia ampy, anio, ny kotrokoran'Andriamanitra dia handringana anao, amin'ny anaran'i Jesosy.
 5. Ny asa vita rehetra ataon'ny fahavalo, manohitra ny fianakaviako, Andriamanitra ô, mitsangàna ary atsaharo izy ireo anio, amin'ny anaran'i Jesosy.
 6. Ny fanapahan-kevitra rehetra amin'ny fanekena manohitra ny fahombiazana amin'ny fianakaviako, ry lanitra, mitsangàna ary farano anio, amin'ny anaran'i Jesosy.
 7. Raiko, Raiko, Raiko, tendreo amin'ny tananao fankasitrahana aho anio, ny anaran'i Jesosy.
 8. Raiko ô, amin'ny maha-eto ahy anio, avelao ho tonga amiko ny fanosorana ho an'ny fahatapahana tsy mahazatra, amin'ny anaran'i Jesosy.
 9. Na inona na inona ratsy alevina hamelezana ahy, dia tsy ho tafita velona amin'ny fahatezeran'ny Andriamanitr'i Elia eto anio, amin'ny anaran'i Jesosy.
 10. Ry lehilahy mahery mampiasa ny tany hanemorana ny fanehoako, mihainoa ny tenin'ny Tompo; ny tany, hisokatra sy hitelina anao anio, amin'ny anaran'i Jesosy.
 11. Ny hery ratsy ao an-tranon'ny raiko, mampiasa ny singa hanozonana ny fianakaviako, dia ampy, anio, ny kotrokoran'Andriamanitra dia handringana anao, amin'ny anaran'i Jesosy.
 12. Ny asa vita rehetra ataon'ny fahavalo, manohitra ny fianakaviako, Andriamanitra ô, mitsangàna ary atsaharo izy ireo anio, amin'ny anaran'i Jesosy.
 13. Ny fanapahan-kevitra rehetra amin'ny fanekena manohitra ny fahombiazana amin'ny fianakaviako, ry lanitra, mitsangàna ary farano anio, amin'ny anaran'i Jesosy.
 14. Raiko, Raiko, Raiko, tendreo amin'ny tananao fankasitrahana aho anio, amin'ny anaran'i Jesosy.
 15. Vakio ireto andinin-teny eto ambany ireto;
 16. Isaia 40:29: Izy no manome hery ny reraka; ary izay tsy manan-kery no omeny hery.
 17. Filipiana 4:19: Fa Andriamanitro kosa hahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin’ny voninahiny ao amin’i Kristy Jesosy.
 18. Salamo 107:20: Nandefa ny teniny Izy ka nahasitrana azy sy nanafaka azy tamin’ny fandringanana azy. Salamo 147:3: Manasitrana ny torotoro fo Izy ary mamehy ny feriny.
 19. Isaia 57:18-19 MGXNUMX - Efa hitako ny lalany, ka hahasitrana azy Aho; ary hitondra azy koa Aho ka hampodiko ny fiononana ho azy sy izay malahelo azy. Izaho no mahary ny vokatry ny molotra; Fiadanana, fiadanana ho an'izay lavitra sy ho an'izay akaiky, hoy Jehovah; dia hositraniko izy.
 20. Romana 8:37: Eny, amin’izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin’ny alalan’ilay tia antsika. Matio 9:21: Fa hoy izy anakampo: Na dia ny lambany ihany aza no voatendriko, dia ho sitrana aho.
 21. Deotoronomia 7:15: Ary harovan'i Jehovah aminao ny aretina rehetra, ka tsy hisy hamelezany anao ny aretin'i Egypta, izay fantatrao; fa hataony amin'izay rehetra mankahala anao izany.
 22. Isaia 58:8: Dia hiposaka tahaka ny maraina ny fahazavanao, ary ho tonga faingana ny fahasitrananao, ary ny fahamarinanao hialoha anao; ny voninahitry ny Tompo no ho valisoa ho anao.
 23. Jeremia 17:14: Jehovah ô, sitrano aho, dia ho sitrana; vonjeo aho, dia ho voavonjy, fa Hianao no fiderako
 24. Ny zioga, ny rojo, ny gadra, ary ny fanandevozana ny tranon'ny raiko, tapaho, amin'ny anaran'i Jesosy.
 25. Ny fahadisoan'ny ray aman-dreniko dia tsy ho lasa loza amiko, amin'ny anaran'i Jesosy.
 26. Ny heloky ny ankohonan'ny raiko dia tsy hangalatra amiko, amin'ny anaran'i Jesosy.
 27. Apetrako eo amiko sy ny razako ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy.
 28. Ny ran'i Jesosy, mikoriana amin'ny ràn'ny fianakaviako ary sasao ny fanafihan'i satana rehetra amin'ny anjarako, amin'ny anaran'i Jesosy.
 29. Ny endrika ratsy rehetra nolovaiko tamin'ny fianakaviako, horinganin'ny ran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy.
 30. Ny tafio-drivotra rehetra amin'ny fandringanana mikoriana avy amin'ny tetiarako, dia mandevina anao aho ankehitriny, amin'ny anaran'i Jesosy.
 31. Ny lamina rehetra ao amin'ny fianakaviana izay indroan'i satana rano ratsy ao amin'ny fianakaviako dia maty, amin'ny anaran'i Jesosy.
 32. Atsaharo ny terminator rehetra amin'ny fianakaviako, amin'ny anaran'i Jesosy.
 33. Ry lanitra, mitsangàna, tafiho ny herin'ny maizina monina ao amin'ny zaridainan'ny fianakaviako, amin'ny anaran'i Jesosy.
 34. Raiko ô, iraho ny anjelinao hitoby manodidina ny fianakaviako rehetra ary hiaro azy ireo, amin'ny anaran'i Jesosy.
 35. Ny ota sy ny heloka rehetra amin'ny taranaka rehetra amin'ny fianakaviako, dia atsahatra amin'ny ran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy.
 36. Mamatotra ny mpanjaka ratsy rehetra manjaka amin'ny fianakaviako amin'ny rojo afo aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
 37. Ny hery rehetra ao amin'ny fakako, mampihemotra ny fandrosoako, maty, amin'ny anaran'i Jesosy.
 38. Lova fototra avy amin'ny ray aman-dreniko, mivoaha, amin'ny anaran'i Jesosy.
 39. Ny rindrin'ny razambe, naorina manodidina ny voninahitro, harodana, amin'ny anaran'i Jesosy.
 40. Ràn'i Jesosy, midira ao amin'ny fototry ny fianakaviako hanasa anay sy hanavotra anay, amin'ny anaran'i Jesosy.
 41. Ny fanekena rehetra, ny fampanantenana, ny fianianana, ny voady, ny fanoloran-tena, ny fianakaviako dia natao tamin'ny demonia tamin'ny alitara isan-karazany, laviko izy ireo, amin'ny anaran'i Jesosy.
 42. Mandidy ny taranaka ho avy amin'ny fianakaviako aho mba havoaka amin'ny varotra ratsy rehetra izay nataon'ny razako, amin'ny anaran'i Jesosy.
 43. Ry tany misokatra, ary ateliny ny mpamono olona karamaina rehetra voatendry hanohitra ny fianakaviako, amin'ny anaran'i Jesosy.
 44. Ny zana-tsipìka ratsy rehetra izay niditra tao amin'ny fiainako tamin'ny fianakaviako, dia esorina, amin'ny anaran'i Jesosy.

KJEREO IZAO IZAO REHETRA PRAYERGUIDE TV TANORA
AOKA IZANY
mpiasa mpiasa
mpiasa mpiasa
Ny anarako dia Pastor Ikechukwu Chinedum, Lehilahin'Andriamanitra aho, izay mazoto amin'ny fihetsik'Andriamanitra amin'izao andro farany izao. Mino aho fa Andriamanitra dia nanome hery ny mpino tsirairay tamin’ny lamin’ny fahasoavana hafahafa mba hanehoana ny herin’ny Fanahy Masina. Mino aho fa tsy misy kristiana tokony ho voagejan’ny devoly, manana Hery hiaina sy handeha amin’ny fanapahana isika amin’ny alalan’ny Vavaka sy ny Teny. Raha mila fanazavana fanampiny na torohevitra dia azonao atao ny mifandray amiko amin'ny [email voaaro] na Miresaha amiko amin'ny WhatsApp sy Telegram amin'ny +2347032533703. Tiako koa ny manasa anao hiditra ao amin'ny Vondrona Vavaka Mahery 24 Ora ao amin'ny Telegram. Tsindrio ity rohy ity raha te hiditra izao, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ . Hotahian'andriamanitra anie ianao.
RELATED ARTICLES

AOKA ISIKA

Alefaso azafady e!
Ampidino azafady eto ny anaranao

Mampiasa Akismet ity tranonkala ity mba hampihenana spam. Fantaro ny fomba amoahanao ny angona fanehoanao.

- Doka -

Malaza indrindra

Recent Comments

Yapo koffi Cyprienne Elodie on Teboka am-bavaka handidy ny fandrosoana
Vânia Pereira Novais dos Santos on 70 Toro-bavaka ho an'ny famongorana sakana
Mercy Chimezie Kingsley on Teboka hivavaka 20 mfm ho an'ny visa
Mampanantena ny pasitera chinazam on Vavaka fifanekena amin'ny fitafiana tsy fantatra
MERKINEH MENNA on 21 Zava-dehibe amin'ny Vavaka
Daila rabelo da silva on Vavaka ho an'ny zanako marary
Jacqueline Mola on Vavaky ny fiderana sy fisaorana
Gueu Mowakeu Caroline on Teboka hivavaka 20 mfm ho an'ny visa
tsy fantatra anarana on Vavaka mahagaga izay miasa eo noho eo
Rezell Kazondovi on Hevitra manohitra ny fihemorana
tsy fantatra anarana on Vavaka mahagaga izay miasa eo noho eo
tsy fantatra anarana on Vavaka mahagaga izay miasa eo noho eo
tsy fantatra anarana on Vavaka mahagaga izay miasa eo noho eo
tsy fantatra anarana on Vavaka mahagaga izay miasa eo noho eo
tsy fantatra anarana on Vavaka mahagaga izay miasa eo noho eo
tsy fantatra anarana on Vavaka mahagaga izay miasa eo noho eo
tsy fantatra anarana on Vavaka mahagaga izay miasa eo noho eo
tsy fantatra anarana on Vavaka mahagaga izay miasa eo noho eo
tsy fantatra anarana on Vavaka mahagaga izay miasa eo noho eo
tsy fantatra anarana on Vavaka mahagaga izay miasa eo noho eo
tsy fantatra anarana on Vavaka mahagaga izay miasa eo noho eo
tsy fantatra anarana on Vavaka mahagaga izay miasa eo noho eo
tsy fantatra anarana on Vavaka mahagaga izay miasa eo noho eo
tsy fantatra anarana on Vavaka mahagaga izay miasa eo noho eo
tsy fantatra anarana on Vavaka mahagaga izay miasa eo noho eo
tsy fantatra anarana on Vavaka mahagaga izay miasa eo noho eo
tsy fantatra anarana on Vavaka mahagaga izay miasa eo noho eo
tsy fantatra anarana on Vavaka mahagaga izay miasa eo noho eo
tsy fantatra anarana on Vavaka mahagaga izay miasa eo noho eo
tsy fantatra anarana on Vavaka mahagaga izay miasa eo noho eo
tsy fantatra anarana on Vavaka mahagaga izay miasa eo noho eo
tsy fantatra anarana on Vavaka mahagaga izay miasa eo noho eo
Chukwuemeka Anayo Uzoigwe on Teboka am-bavaka hanapaka ny ziogan'ny aretina
Peter Muriuki on 3Am Ady Vavaka momba ny ady
Melody Lavon Wright-Joseph on Vavaka fanafahana ho fiarovana ny zanatsika
Inona no mety ho dikan'izany? Izaho dia teagmháil linn inniu tríomhphost: ([email voaaro]) on Vavaka vola miasa eo noho eo
Ezeani Chibuike azafady mivavaha ho ahy mba hialako amin'izany on Vavaka amin-kery mba handresena ny fitsikeranana ny tena
Tsholofelo Makitla on Vavaka Hatafantsian'ireo Fahavalona
Vivian Teklah on 3Am Ady Vavaka momba ny ady
JONATANA b mpampitandrina on Vavaka amin'ny fanafahana mahery vaika
kailangan ng pondo? raha oo ny fifandraisana amin'ny: [email voaaro] on Vavaka vola miasa eo noho eo
Fr.Axel SAZANG on 21 Zava-dehibe amin'ny Vavaka
EVANGELISTA JOHNPAUL ONYEBUCHI ONUIGBO on 25 vavaka mivavaka mahery momba ny vokatry ny kibo
Nnaedozie laz Odoh on 50 Mivavaka momba ny fiatoana
François Mpendi de nationalité congolais de Brazzaville on 20 Ireo teboka amin'ny vavaka amin'ny andininy ao amin'ny Baiboly
JOHNSON ALAHADY PATRICK on Teboka 10 vavaka fanoherana ny fijanonana
Annette Pena Tejeda on 30 Vavaky ny fanafahana fototra
Lynell Scott Schexnayder on Zava-bita ao amin'ny bokin'ny Salamo 80
Marianavury on Inona ny atao hoe Vavaka?
Marian Claribel Alvarico on Vavaka ho fiarovana amin'ny volana may
MANAKHE FAHARETANA on